Nowe perspektywy zawodowe

logo

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – Konkurs.

Cel projektu: Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego na terenie miasta Bielska-Białej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu pracujących w placówkach do których skierowany jest projekt, wzrost kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 560 uczniów poprzez dostosowanie realizowanych form wsparcia do aktualnych trendów na rynku pracy oraz stworzenie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów w 5 Zespołach Szkolnych na terenie miasta, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym pracodawcami w okresie realizacji wsparcia, tj. 01.09.2020 do 31.12.2022.

Dofinansowanie z UE  2 634 157 PLN

Budżet Państwa  309 900 PLN

Budżet JST  154 950 PLN

Placówki objęte projektem:

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MICHAŁA KALECKIEGO
  2. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA
  3. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH IM.FRANCISZKA KĘPKI W BIELSKU-BIAŁEJ
  4. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
  5. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIELSKU-BIAŁEJ