Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Europejski fundusz rozwoju regionalnego – logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Umowę o dofinansowanie podpisano 24 lipca 2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 101 061 789,25 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 89 472 611,53 zł PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 76 051 719,80  PLN  (85 % kosztów kwalifikowanych).
Okres realizacji: 2015 r. - 2021 r.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Szpitala wraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz jego wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną, w wyniku której nastąpi poszerzenie bazy diagnostycznej w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej, poprawa funkcjonalności oddziałów łóżkowych, izby przyjęć i bloku operacyjnego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych z zakresu onkologii, a także poprawa ich dostępności poprzez wdrożenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, skoordynowanego i realizowanego w odpowiednich warunkach i czasie. Innowacyjnością na obszarze Subregionu Południowego ma być wprowadzenie metod diagnostycznych i leczniczych opartych na izotopach promieniotwórczych, które pozwolą na weryfikację stanu zdrowia pacjenta na każdym etapie jego leczenia i rozszerzenie możliwości terapeutycznych. Również parametry techniczne pozostałego sprzętu, który jest przewidziany do zakupu w ramach projektu dają możliwość szybszej, dokładniejszej i pogłębionej diagnozy, która ma zasadnicze znaczenie w procesie wykrywania i leczenia chorób onkologicznych.