Otwarte konkursy ofert 2022 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna XII edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została XII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (III edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2022 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (XII edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu polityki społecznej - XII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  (III edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (XI edycja). 

Informujemy, że rozstrzygnięta została XI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2022-2023 z zakresu polityki społecznej
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (I edycja). 

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy (I edycja - konkurs na wkład własny). 

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna  (XI edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2022-2023 z zakresu polityki społecznej - XI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (I edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja 

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (V edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została V edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w  Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WNIOSKÓW.

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na realizację w drugim półroczu 2022 r. zadania pn. "Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Wykaz klubów sportowych wraz z kwotami dotacji znajduje się w poniższym odnośniku:
Zarządzenie Prezydenta Miasta

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Ratownictwo i ochrona ludności - I edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

KONKURS OFERT - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy (I edycja - konkurs na wkład własny).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu działalności  na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna X edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została X edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w II półroczu 2022 r. zadania pn. "Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Ogłoszenie konkursu wniosków wraz ze wzorem wniosku, umowy oraz sprawozdania znajduje się w Biuletynie Informacji Publiczne.

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (I edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (V edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Ratownictwo i ochrona ludności (I edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (X edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej - X edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Turystyka i krajoznawstwo (I edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w  Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (IV edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została IV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w  Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (I edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w  Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (III edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w  Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna IX edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została IX edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna VIII edycja.

Informujemy, że rozstrzygnięta została VIII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (II edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

KONKURS OFERT - Turystyka i krajoznawstwo (I edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (I edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (IV edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (I edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (II edycja - Przeprowadzenie kampanii w zakresie przekazywania 1% podatku dochodowego).

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2022 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (I edycja - szkolenie w grach zespołowych oraz w sportach indywidualnych).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w  Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (III edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna IX edycja.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej - IX edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna VIII edycja.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej - VIII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (II edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Kultura Fizyczna (II edycja - współzawodnictwo sportowe szkół).

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w  Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (I edycja - Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2022 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (VII edycja - Schronisko dla osób bezdomnych).

Informujemy, że rozstrzygnięta została VII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (VI edycja - Noclegownia).

Informujemy, że rozstrzygnięta została VI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WNIOSKÓW.

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na realizację  w pierwszym półroczu 2022 r. zadania z zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Wykaz klubów sportowych wraz z kwotami dotacji znajduje się w poniższym odnośniku:
Zarządzenie Prezydenta Miasta

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność na rzecz integracji cudzoziemców (I edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (II edycja - Przeprowadzenie kampanii w zakresie przekazywania 1% podatku dochodowego).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (I edycja).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (V edycja - Kluby trzeźwościowe).

Informujemy, że rozstrzygnięta została V edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (IV edycja - Punkt dla osób starszych).

Informujemy, że rozstrzygnięta została IV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (III edycja - Świetlice, Punkt konsultacyjny, WST).

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (II edycja - Jadłodajnia, Bank Chleba, Transport, Usługi asystenckie).

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w I półroczu 2022 roku zadania pn.:  "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Ogłoszenie konkursu wniosków wraz ze wzorem wniosku, umowy oraz sprawozdania znajduje się w Biuletynie Informacji Publiczne.

KONKURS OFERT - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (I edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (II edycja - współzawodnictwo sportowe szkół).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (I edycja - szkolenie w grach zespołowych oraz w sportach indywidualnych).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka społeczna (I edycja - nieodpłatna pomoc prawna).

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (I edycja - Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna  (VII edycja - Schronisko dla Osób Bezdomnych).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu polityki społecznej - VII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Polityka społeczna  (VI edycja - Noclegownia).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu polityki społecznej - VI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - Działalność na rzecz integracja cudzoziemców (I edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty
Zapraszamy do  uczestnictwa w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

KONKURS OFERT - ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (I edycja).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS OFERT - Polityka społeczna  (V edycja - Kluby trzeźwościowe).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu polityki społecznej - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS OFERT - Polityka społeczna  (IV edycja - Punkt dla osób starszych).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu polityki społecznej - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS OFERT - Polityka społeczna  (III edycja - Świetlice, Punkt konsultacyjny, WST).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS OFERT - Polityka społeczna  (II edycja - Jadłodajnia, Bank Chleba, Transport, Usługi asystenckie).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (I edycja - nieodpłatna pomoc prawna).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2022 r. z zakresu polityki społecznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

HARMONOGRAMY KONKURSÓW OFERT

Publikujemy harmonogramy planowanych terminów ogłoszenia konkursów na zadania realizowane w 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

WZÓR OFERTY
AKTUALIZACJA KALKULACJI PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW
AKTUALIZACJA PLANU I HARMONOGRAMU
AKTUALIZACJA ZAKŁADANYCH REZULTATÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
AKTUALIZACJA KALKULACJI PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW (zadanie wieloletnie)
SPRAWOZDANIE