OWES subregionu południowego

Projekt OWES subregionu południowego

O Projekcie:

Miasto Bielsko-Biała realizuje projekt partnerski w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe (środki Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oprócz Miasta Bielsko-Biała,  partnerami projektu są Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskim Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.

Akredytacja OWES:

Beneficjentami poddziałania 9.3.1 mogły być jedynie Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (OWES). Uchwałą Komitetu Akredytacyjnego z dn. 6 lipca 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej akredytację AKSES - status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Akredytacja przyznana jest na 2 lata.

OBSZAR REALIZACJI:

OWES działa na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała (subregion południowy województwa śląskiego).

CZAS REALIZACJI:

Od 1.08.2015 r. do 31.07.2018 r.

DLA KOGO:

Ze wsparcia mogą skorzystać:

  • Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego województwa śląskiego
  • Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w subregionie południowym

RODZAJE WSPARCIA:

OWES świadczy kompleksowe usługi: informacyjno-promocyjne, doradczo-szkoleniowe, usługi specjalistyczne (doradztwo prawne i księgowe). Prowadzi działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem.

OWES prowadzi dwa Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w Żywcu i w Cieszynie.

Kontakt:

Strona internetowa projektu: www.owes.bcp.org.pl