Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury

Loga funduszy

Projekt „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Realizatorem projektu było Bielskie Centrum Kultury. 

Całkowita wartość projektu: 21.328.347,47 zł brutto
Wartość dofinasowania: 13.977.513,23 zł
Termin realizacji: 2017 – 2019

ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa obu budynków, składających się na infrastrukturę Bielskiego Centrum Kultury – Domu Kultury   i Domu Muzyki w Bielsku-Białej. Cechą charakterystyczną podejmowanej przebudowy jest fakt, iż została ona przeprowadzona poprzez ingerencję  w wewnętrzny układ funkcjonalno – przestrzenny wymienionych budynków oraz wymianę wybranych, kwalifikujących się do tego przegród – wewnętrznych  i zewnętrznych, z zachowaniem dotychczasowego wyglądu zewnętrznego i walorów tych obiektów, związanych z ich zabytkowym charakterem. 

Zakres przedsięwzięcia obejmował:

W przypadku Domu Kultury w Bielsku-Białej:

 • Wykonanie nowych stropów gęstożebrowych, umożliwiających uzyskanie w miejsce dotychczasowych dwóch kondygnacji naziemnych trzy pełnowartościowe poziomy,
 • Budowę nowej, zewnętrznej klatki schodowej, zapewniającej komunikacyjną dostępność wszystkich kondygnacji przebudowanego obiektu,
 • Wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z jej pokryciem,
 • Wykonanie nowego wewnętrznego podziału funkcjonalno-przestrzennego przebudowanego obiektu,
 • Wykonanie niezbędnych, z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji wewnętrznych instalacji przebudowanego obiektu,
 • Przeprowadzenie w przebudowanym obiekcie robót wykończeniowych oraz wyposażenie go w specjalistyczne wyposażenie, umożliwiające przeniesienie do niego zespołów Bielskiego Centrum Kultury.

W przypadku Domu Muzyki w Bielsku-Białej:

 • Wykonanie nowej konstrukcji balkonu w obrębie widowni, mieszczącego zespół dodatkowych miejsc siedzących dla uczestników organizowanych w tym obiekcie wydarzeń artystycznych, wraz z jego wykończeniem,
 • Wykonanie schodów, zapewniających dostęp na wybudowany balkon z poziomu piętra istniejącego foyer,
 • Wymianę przeszklonej zachodniej elewacji foyer, wraz z montażem nowych elementów stolarki o podwyższonych parametrach w zakresie jej efektywności energetycznej,
 • Gruntowną przebudowę sceny Domu Muzyki wraz z jej wyposażeniem w nowoczesny, innowacyjny sprzęt i urządzenia, służące obsłudze wydarzeń artystycznych,
 • Instalację w obrębie północnej elewacji budynku dźwigu dla osób niepełnosprawnych z panoramiczną kabiną, poruszającą się
  w przeszklonym szybie, zapewniającego sprawną i efektywną komunikację pomiędzy parterem, a piętrem obiektu,
 • Przeprowadzenie prac renowacyjnych i restauracyjnych wewnątrz Domu Muzyki – zarówno w obrębie sali widowiskowej, jak również foyer, obejmujących m.in. odnowienie ścian, montaż nowych sufitów podwieszanych, balustrad, poręczy i pochwytów,
 • Wykonanie niezbędnych, z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji wewnętrznych instalacji przebudowanego obiektu.

CELE PROJEKTU

Głównym i nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zachowanie, kultywowanie oraz promocja kultury wysokiej, w tym przede wszystkim europejskiej spuścizny  i dziedzictwa kulturowego.