Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – II etap

logo

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Podmiotem realizującym jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Całkowita wartość projektu:

15 919 667,57 zł

Wartość dofinansowania:

4 397 390,17 zł

Termin realizacji:

2019 - 2022

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 10-ciu, stanowiących własność Miasta i zarządzanych przez ZGM w Bielsku-Białej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz mieszkalno – usługowych, w wyniku czego ich gospodarka energetyczna zostanie zoptymalizowana i będzie miała wpływ na zaistnienie oszczędności. Przeprowadzona termomodernizacja wpłynie na poprawę komfortu termicznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, jaki będzie udziałem użytkowników budynków. Inwestycje przeprowadzone w budynkach ZGM są istotną częścią realizacji polityki Urzędu Miejskiego w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Działania te mają korzystny wpływ na poprawę efektywnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej.

ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz mieszkalno – usługowych z terenu Bielska-Białej, w ramach której zostanie przeprowadzony szereg robót budowlanych, konserwatorskich, instalatorskich i wykończeniowych.


Zakres inwestycji obejmuje remonty:

 • budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego przy ulicy Stefana Batorego 19,
 • budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego przy ulicy Stefana Batorego 21,
 • budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 5,
 • budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 6A,
 • budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Sikornik 12,
 • budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Granicznej 4,
 • budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Granicznej 6,
 • budynku mieszkalno-usługowego, usytuowanego przy ulicy Nad Niprem 12,
 • budynku mieszkalno-usługowego, usytuowanego przy ulicy Cyniarskiej 10,
 • budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Jana Sobieskiego 85.

 

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.