Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – III etap

logo

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Podmiotem realizującym jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Całkowita wartość projektu:

5 900 618,07 zł

Wartość dofinansowania:

1 990 247,92 zł

Termin realizacji:

2021-2023

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu

3) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

4) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji.

Ponadto, zoptymalizowana gospodarka energetyczna w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych będzie miała wpływ na zaistnienie oszczędności z tytułu zarządzania infrastrukturą objętą projektem, co wpłynie również na poprawę gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Dodatkowym efektem projektu będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne lampy LED. Inwestycja jest również istotną częścią polityki Urzędu Miejskiego w zakresie ograniczenia niskiej emisji - działania te mają korzystny wpływ na poprawę efektywnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej.

ZAKRES PROJEKTU

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie szeregu robót budowlanych, instalatorskich i wykończeniowych w każdej z 3 nieruchomości objętych projektem. Działania planowane do realizacji w ramach zadania to: docieplanie stropów i stropodachów, docieplanie podłóg na gruncie, docieplanie ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c.o, wymiana instalacji c.w.u., wymiana istniejących źródeł ciepła na miejską sieć ciepłowniczą. Wymianie podlegać będą również przestarzałe oprawy świetlne, na nowe elementy typu LED, zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne.


Zakres inwestycji obejmuje remonty:

  • budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego przy ulicy Komorowickiej 10
  • budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego przy ulicy Jana III Sobieskiego 25
  • budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego przy ulicy Jana III Sobieskiego 25a

Okres realizacji: 01.01.2022 - 30.06.2023 r.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.