Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 49 71 717

Ostatnia aktualizacja

30.12.2019

Pliki do pobrania

Informacja

Zgłoszenie do ewidencji