Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Podstawa prawna

Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego (podanie)

Załączniki

  • dokumenty na poparcie wniosku (wyrok sądu orzekający eksmisję lub protokół z egzekucji komorniczej)
  • dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego,budynku

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłata skarbowa

10 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej (termin wniesienia opłaty w dniu złożenia wniosku). Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu, przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

„Wniosek/podanie można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście) lub poprzez platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl).
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.