Poświadczanie zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych

Podstawa prawna

Art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2020, poz.174 z późn. zm.)

Zgodnie z powołanymi przepisami znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, umowy dzierżawy gruntów zawierane w trybie tej ustawy, od dnia 31 lipca 2020r. nie są ujawniane w ewidencji gruntów i budynków.

Fakt zwarcia umowy dzierżawy potwierdza prezydent miasta (wójt, burmistrz), właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

W imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej, obowiązek ten realizuje Wydział Dochodów Budżetowych (tel. 334971595).

W celu potwierdzenia zawarcia ww. umowy dzierżawy, wydzierżawiający lub dzierżawca powinien złożyć wniosek wraz z kopią umowy (oryginał do wglądu).  

Na podstawie powołanych wyżej przepisów dokonuje się tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza się faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza się umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

Poświadczenie umowy nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

wniosek o poświadczenie umowy dzierżawy