Procedura I warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 10 marca 2006r.o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Procedura i warunki:

Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej - do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego, w terminie: - od 1 lutego do 28 lutego bieżącego roku - za zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia  do 31 sierpnia bieżącego roku - za zakup oleju napędowego do produkcji rolnej

 1. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla posiadaczy gruntów położonych na terenie miasta Bielska-Białej przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 6 - Biuro Obsługi Interesanta parter stanowisko nr 4 w dniach i godzinach pracy Urzędu.
 2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza).
 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje nr z tego rejestru.
 6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jest również dostępny na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (www.um.bielsko.pl) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także będzie udostępniany w Urzędzie Miejskim do kopiowania.
 7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie o podatku od towarów i usług
 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
 • nazwę towaru;
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów;
 • cenę jednostkową towaru bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • wartość towarów, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • wartość sprzedaży towarów wraz z kwotą podatku (wartość brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu na podstawie przedłożonych do wglądu oryginałów.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra  z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu za 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego bieżącego roku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

Wydanie decyzji przez wójta, burmistrza (lub prezydenta miasta) ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a wypłata kwoty zwrotu podatku producentom rolnym od 2 - 30 kwietnia   na wniosek złożony w I terminie oraz 1 - 31 października  na wniosek złożony w II terminie - gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO