Program Rozwoju Subregionu Południowego

Loga funduszy

Podział województwa śląskiego na cztery obszary polityki rozwoju – subregiony pojawił się w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Wizja rozwoju województwa oraz wynikająca z niej polityka rozwoju wymagała nowego ukształtowania przestrzeni. Granice subregionów pokrywają się z granicami wyodrębnionych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obszarów metropolitalnych zbudowanych z grup powiatów powiązanych społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi więzami. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął, iż organizacja procesów rozwojowych w perspektywie krajowej i europejskiej powinna być prowadzona w obszarach:

 • środkowym - subregion centralny, obejmujący aglomerację śląską,
 • północnym - subregion północny, z centrum w Częstochowie,
 • zachodnim - subregion zachodni, z centrum w Rybniku,
 • południowym - subregion południowy, z centrum w Bielsku – Białej.


Subregion południowy – obszar polityki rozwoju obejmujący miasto Bielsko – Biała („stolica subregionu”), powiat bielski, powiat cieszyński i powiat żywiecki, powiązane międzyregionalną i regionalną siecią dróg. Dzięki swojej atrakcyjności i rozwiniętej przedsiębiorczości, przez poprawę dostępności komunikacyjnej, stanie się ośrodkiem ekologicznie bezpiecznego przemysłu, edukacji i konkurencyjnym centrum turystyki i rekreacji w obszarze Polski południowej, z dobrze chronionym krajobrazem i rozwiniętą siecią usług. Dodatkowym walorem subregionu jest jego położenie na styku granic trzech państw: Polski, Czech i Słowacji. Subregion południowy województwa śląskiego zajmuje obszar 2 352 km², co stanowi ok. 19 % powierzchni województwa. Zamieszkiwany jest przez 647 522 mieszkańców (13,8 % ogółu ludności województwa). Obszar ten zorganizowany jest wokół aglomeracji bielskiej, która z innymi miastami obszaru - Cieszyn, Czechowice – Dziedzice, Żywiec, Skoczów, Ustroń, Szczyrk i Wisła - powiązana jest międzyregionalną i regionalną siecią transportową. Strukturę administracyjną subregionu stanowią cztery powiaty:

 • bielski (skupiający 10 gmin: Bestwina, Buczkowice, Czechowice – Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice),
 • cieszyński (skupiający 12 gmin: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice),
 • żywiecki (skupiający  15 gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Żywiec),
 • Bielsko-Biała - miasto na prawach powiatu.


W ramach procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WSL) przygotowano, obok ścieżki konkursowej, dwie ścieżki pozakonkursowe wyboru projektów: Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów. Umieszczenie projektów w ramach ww. ścieżek pozakonkursowych jest warunkową deklaracją ich realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu RPO WSL na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Programy Rozwoju Subregionów

Podstawą do przygotowania Programów Rozwoju Subregionów są zapisy strategii wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Uznano, iż rozwój regionalny jest nierozdzielny z rozwojem lokalnym, a sukces Programów będzie w dużej mierze zależał od racjonalnej przestrzennej organizacji procesów rozwojowych i decentralizacji zarządzania rozwojem.

Programy Rozwoju Subregionów stanowią alternatywną wobec konkursowej ścieżkę wyboru projektów. Są to projekty systemowe co oznacza, iż katalog beneficjentów został ograniczony do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną. Mechanizm ten powstał w oparciu o doświadczenia europejskich regionów Toskanii i Piemontu.
Zgodnie z podziałem województwa śląskiego na 4 subregiony powstały 4 Programy Rozwoju Subregionów. Decyzją Zarządu Województwa na realizację Programów Rozwoju Subregionów przeznaczono kwotę 985,92 mln PLN. Podział środków pomiędzy subregiony dokonano zgodnie z algorytmem uwzględniającym liczbę mieszkańców, odwrotność PKB per capita oraz liczbę bezrobotnych. Poszczególne subregiony otrzymały na realizację PRS środki w wysokości:

 • centralny – 405,64 mln PLN
 • południowy – 154,84 mln PLN
 • północny – 191,16 mln PLN
 • zachodni – 234,28 mln PLN
Wykres podziału budżetu

Zakres merytoryczny PRS jest zgodny z zapisami priorytetów RPO WSL. Ponadto, dla każdego subregionu opracowany został podział alokacji pomiędzy poszczególne priorytety, działania i poddziałania. Podział ten był respektowany przy tworzeniu listy projektów subregionalnych.

Tabela PRS

Powstanie Programów było odpowiedzią na liczne postulaty samorządowców pojawiające się w trakcie konsultacji wstępnych wersji RPO WSL. PRS były tworzone w porozumieniu przez władze samorządów lokalnych subregionów. Jest to mechanizm przenoszący część decyzji odnośnie podejmowanych interwencji z poziomu regionalnego na poziom subregionalny.
       
Realizacja Programów przyczyni się do osiągnięcia głównych celów polityki spójności UE, w tym m.in. do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej oraz do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz w zacofaniu regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich.

Herby powiatów

Program Rozwoju Subregionu Południowego jest realizowany na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz Miasta Bielska – Białej. Na realizację Programu Rozwoju Subregionu Południowego zarezerwowano wstępnie kwotę 154 840 000 zł. W realizacji PRSP uczestniczy 41 jednostek samorządowych, w tym 37 gmin i 4 powiaty.

Subregion południowy otrzymał w ramach PRSP 38,71 mln euro (154 840 000 zł). Dzieląc środki na powiaty zgodnie z obowiązującym algorytmem poszczególne powiaty otrzymały:

 • powiat bielski – 8,63 mln euro,
 • powiat cieszyński – 10,61 mln euro,
 • powiat żywiecki – 9,18 mln euro,
 • Miasto Bielsko – Biała – 10,29 mln euro
Wykres podziału na powiaty

Alokacja środków na Priorytety określiła jakiego rodzaju projekty mogą być realizowane. Subregion południowy, z zachowaniem zasady partnerstwa i konsensusu, podzielił przyznane w ramach PRS (w ramach priorytetów, działań i poddziałań) środki pomiędzy  poszczególne powiaty.

Tabela PRSP

Podstawowym elementem PRSP jest uzgodniona lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju subregionu i wpłyną na poprawę życia mieszkańców na naszym terytorium. Każdy z beneficjentów Programu miał prawo zgłosić projekt o charakterze ponadlokalnym, na który chciałby uzyskać dofinansowanie w ramach procedury Programów Rozwoju Subregionów RPO WSL. Partnerzy subregionu zobowiązani zostali do przygotowania propozycji projektów do listy w ramach PRS, wraz z projektami rezerwowymi. W celu usprawnienia komunikacji została określona formuła współpracy, w której lider subregionu koordynuje pracę partnerów (powiatów), natomiast partnerzy koordynują współpracę na terenie danego powiatu, na poziomie gmin. Liderem subregionu południowego jest miasto Bielsko – Biała upoważnione do kontaktów z IZ RPO WSL oraz koordynacji działań związanych z opracowaniem i realizacją PRSP.

W dniu 27 kwietnia 2007 r. w UM w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie partnerów subregionu w sprawie omówienia oraz oceny propozycji projektów. Ocena dokonana była pod kątem kwalifikowalności projektów w ramach RPO WSL 2007 – 2013 oraz wskazanego działania, kwalifikowalności zakresu rzeczowego w stosunku do opublikowanej w danym terminie wersji Podręcznika wdrażania RPO. Wynikiem spotkania było stworzenie listy projektów, która następnie została poddana konsultacjom społecznym. W tym celu na stronach internetowych Starostw Powiatowych oraz UM w Bielsku-Białej została umieszczona ankieta wraz z listą główną i rezerwową projektów.

W dniu 14 maja 2007 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie „przygotowania Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”, z zachowaniem konsensusu subregionalnego, do którego załącznik nr 2 stanowiła uzgodniona lista projektów przedstawiona Urzędowi Marszałkowskiemu w dniu 15 maja 2007 r. Złożenie dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego, po podpisaniu porozumienia, zakończyło etap przygotowawczy PRSP.

Subregion południowy przystąpił do etapu opracowania PRSP. Etap ten, zgodnie z harmonogramem przygotowania i wdrożenia PRS, trwał do 29 lutego 2008 r.

Wybór projektów do Programu składał się z trzech etapów oceny. W ramach każdego z nich IZ RPO WSL oceniała fiszki projektowe ze wskazaniem, które fiszki zostały ocenione pozytywnie, które należy uzupełnić, a które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu. Każdy projekt musiał swoim zakresem wpisywać się w typy projektów o jednakowej kategorii interwencji jednego działania lub poddziałania określonego w RPO WSL i spełniać wszystkie inne warunki określone dla projektów realizowanych w ramach RPO WSL. Na III etapie oceny nie można już było zgłaszać nowych propozycji projektów.

Następnie dla każdego zakwalifikowanego projektu znajdującego się na liście głównej należało przygotować fiszkę projektową oraz wstępne studium wykonalności zgodne z wzorami przygotowanymi i opracowanymi przez IZ RPO WSL. Wymóg opracowania WSW nie był stosowany w odniesieniu do projektów znajdujących się na liście rezerwowej. Przewidziano także odstępstwo od konieczności składania WSW dla projektów z listy głównej pod warunkiem łącznego spełnienia przez projekt czterech warunków:

 1. Projekt realizowany jest w partnerstwie.
 2. Projekt może zostać objęty pomocą publiczną .
 3. Projekt wykazuje szczególne skomplikowanie techniczne inwestycji.
 4. Projekt wymaga opracowania specyficznych analiz/opracowań.

Decyzja o odstąpieniu od złożenia WSW była podjęta po przełożeniu oficjalnego wniosku o odstąpienie od konieczności przygotowania WSW wraz z pełnym uzasadnieniem i wykazaniem wystąpienia łącznie czterech podanych wyżej warunków.

Wszystkie propozycje projektów zostały przedstawione również w formie tabel (załącznik nr 5 i 9 do PRSP). Wymienione dokumenty stanowią załączniki do Umowy o współpracy. Projekty z listy podstawowej, wybrane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego nie mogą aplikować o środki w ramach ścieżki konkursowej RPO WSL. Sumy kwot dofinansowania wszystkich projektów na liście podstawowej nie mogą przekraczać alokacji przyznanych subregionowi środków na poszczególne działania.

W przypadku negatywnej oceny projektu z listy podstawowej, zostanie on wykreślony i może być zastąpiony jedynie przez inwestycję z listy rezerwowej. W przypadku braku projektów rezerwowych, niezagospodarowane środki zostaną przesunięte do puli konkursowej. Projekty umieszczone na liście rezerwowej mogą być przedmiotem aplikowania o środki w ramach procedury konkursowej RPO WSL. W przypadku otrzymania przez projekt z listy rezerwowej dofinansowania w ramach ścieżki konkursowej lub z innych źródeł, beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie IZ RPO WSL. Lista projektów rezerwowych jest listą zamkniętą i nie przewiduje się możliwości jej aktualizacji podczas realizacji PRSP.

Końcowym etapem jest zatwierdzenie przez IZ RPO WSL Programu Rozwoju Subregionu Południowego wraz z projektami.

W dniu 19 sierpnia 2008 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 20 maja 2008 r. przyjmującą zakres i warunki dofinansowania Programu Rozwoju Subregionu Południowego (Uchwała nr 1865/189/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 971/164/III/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji Programu Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2007 – 2013 (projekt systemowy) wraz z listą projektów).

W ten sposób zatwierdzony został PRSP wraz z listą projektów głównych i rezerwowych, który wszedł w fazę realizacji. Kwota dofinansowania jaką zagospodarowano na realizację 73 projektów to 149 708 027,92 zł. Niezagospodarowano kwoty w wysokości 5 131 972,08 zł. Została ona anulowana dla PRSP i przekazana do puli konkursowej.

W związku ze zmianami w Wytycznych do procedury PK i PRS, w lutym 2009 r. miała miejsce aktualizacja Programu Rozwoju Subregionu Południowego oraz listy projektów głównych. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania dla 73 projektów PRSP na dzień 20 lutego 2009 r. wyniosła 148 619 796,81 zł. Oszczędności w ramach PRSP wyniosły 1 088 231,11 zł.

Program Rozwoju Subregionu Południowego jest zgodny z aktualnie obowiązującymi dokumentami programowymi w zakresie funduszy europejskich - wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi. Program został opracowany zgodnie z Wytycznymi do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów oraz na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Program Rozwoju Subregionu Południowego obejmuje:

 • Diagnozę subregionu,
 • Strategię rozwoju subregionu,
 • Listę projektów, strategicznych z punktu widzenia subregionu,
 • Plan finansowy realizacji Programu,
 • Szczegółowy system zarządzania,
 • Informację o przeprowadzonych konsultacjach społecznych,
 • Listę projektów rezerwowych.

Beneficjenci w ramach 5 Priorytetów, 7 Działań/Poddziałań będą realizować 73 projekty z listy podstawowej. Na liście rezerwowej znajduje się ponadto 19 projektów, które w przypadku ściśle określonych sytuacji niemożności realizacji któregoś z projektów z listy podstawowej wchodzą z listy rezerwowej do realizacji.

Reprezentację Subregionu wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego stanowią przedstawiciele: miasta Bielska – Białej, powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Zarządzeniem nr ON-0151/560/07/BFE Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 12 lipca 2007 r. został powołany Zespół roboczy ds. opracowania i realizacji Programu Rozwoju Subregionu Południowego. W skład Zespołu roboczego weszły osoby delegowane przez Reprezentację Subregionu. Przedmiotem prac Zespołu roboczego jest koordynacja prac nad opracowaniem i realizacją PRSP, zgodnie z Porozumieniem w sprawie przygotowania PRSP w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013, z dnia 14 maja 2007 r.

Zgodnie z algorytmem podziału środków w ramach PRSP Miasto Bielsko – Biała otrzymało 10,29 mln euro (41 160 000 zł) w dwóch Priorytetach – VI i VII. Do realizacji z listy podstawowej zgłoszone zostały 2 projekty.

 1. „Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku – Białej” z kwotą dofinansowania 29 880 000 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013. Projekt został zgłoszony do realizacji w ramach Priorytetu VI „Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.1 „Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu”; projekt w trakcie realizacji.
 2. „Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku – Białej”, z kwotą dofinansowania 11 280 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013. Projekt został zgłoszony do realizacji w ramach Priorytetu VII „Transport”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Projekt został zrealizowany w 2008 r.

W dniu 31 grudnia 2009 r. został zakończony nabór projektów w ramach procedury pozakonkursowej dla Programów Rozwoju Subregionu, w tym Subregionu Południowego.

Dotyczył on wszystkich priorytetów w ramach RPO WSL realizowanych w ramach programów subregionalnych z wyłączeniem projektów dotyczących sieci szerokopasmowych, dla których termin naboru mija 28 lutego 2010.

W ramach Subregionu Południowego, do dnia 28 lutego 2010 r. złożono 66 projektów na 73 planowane.

Na dzień 10 października 2010 r.:

 1. 3 projekty są w trakcie procesu oceny i wyboru,
 2. 57 projektów zostało wybranych do dofinansowania, w tym dla 48 projektów podpisano umowy o dofinansowanie,
 3. 2 wnioski zostały wycofane na wniosek beneficjentów,
 4. 3 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych,
 5. 1 wniosek został odrzucony na etapie oceny merytoryczno – technicznej.


Działanie 2.1

1. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Wisła” – Gmina Wisła, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 8 stycznia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 23 kwietnia 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 880/261/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2009 r.,

2. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Chybie” – Gmina Chybie, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 25 maja 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 2 lipca 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1670/83/III/2009, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

3. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach” – Gmina Hażlach, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 21 sierpnia 2009 r., w trakcie oceny formalnej, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 17 listopada 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2974/323/III/2009, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

4. „Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Strumień” – Gmina Strumień, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 17 września 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 17 listopada 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2974/323/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 19 marca 2010 r.,

5. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Brenna” – Gmina Brenna, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 17 listopada 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2974/323/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 01 czerwca 2010 r.,

6. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Zebrzydowice” – Gmina Zebrzydowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 17 listopada 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2974/323/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 23 marca 2010 r.,

7. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta Ustroń” - Miasto Ustroń, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 11 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 12 marca 2010 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 533/357/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

8. „Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie” - Gmina Cieszyn, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 16 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 12 marca 2010 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 533/357/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 20 sierpnia 2010 r.,

9. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Skoczów” - Gmina Skoczów, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 21 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, , przyjęty do dofinansowania w dniu 2 czerwca 2010 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1302/380/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

10. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Goleszów” - Gmina Goleszów, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, , przyjęty do dofinansowania w dniu 2 czerwca 2010 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1302/380/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

11. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Dębowiec” - Gmina Dębowiec, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, , przyjęty do dofinansowania w dniu 2 czerwca 2010 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1302/380/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

12. „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie powiatu żywieckiego” – Powiat Żywiecki, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 lutego 2010 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną, wycofany na wniosek beneficjenta w trakcie oceny merytorycznej.


Działanie 2.2

13. „System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” - Powiat Bielski, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 5 września 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą Zarząd Województwa Śląskiego nr 3216/223/III/2008, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 25 marca 2009 r.,

14. „System informacji przestrzennej w Cieszynie” – Gmina Cieszyn, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 17 marca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną,  przyjęty do dofinansowania w dniu 2 lipca 2009 r. uchwałą Zarząd Województwa Śląskiego nr 1674/283/III/2008, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 16 listopada 2009 r.,

15.  „Utworzenie Zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Zarządzania Informatycznego” – Powiat Żywiecki, wniosek o dofinansowanie został złożony dnia 27 kwietnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 2 lipca 2009 r. uchwałą Zarząd Województwa Śląskiego nr 1674/283/III/2008, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 23 kwietnia 2010 r.,

16. „Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego” - Powiat Cieszyński, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 14 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną,  przyjęty do dofinansowania w dniu 12 marca 2010 r. uchwałą Zarząd Województwa Śląskiego nr 530/357/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

17. Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień, Wisła” - Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 15 czerwca 2010 r. uchwałą Zarząd Województwa Śląskiego nr 1346/383/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 27 września 2010 r.


Działanie 4.1

18. „Modernizacja budynku kina w Buczkowicach” – Gmina Buczkowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 7 kwietnia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 732/256/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 6 sierpnia 2009 r.

19. „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego” – Gmina Jaworze, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 marca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 21 lipca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1848/287/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 27 października 2009 r.,

20. „Centrum kreatywno – kulturalne w Kozach – Fabryka inicjatyw” – Gmina Kozy, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13 listopada 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 28 kwietnia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 923/262/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 31 sierpnia 2009 r.,

21. „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec” – Gmina Hażlach, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 11 marca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 21 lipca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1848/287/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 17 listopada 2009 r.,

22. „Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej (Gminne Centrum Integracji Wsi)” – Gmina Strumień, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 3 grudnia 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 28 kwietnia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 923/262/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 11 września 2009 r.,

23. „Rewitalizacja MDK Prażakówka – drugi etap”- Miasto Ustroń, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 2 marca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 21 lipca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1848/287/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 24 września 2009 r.,

24. „Remont i wyposażenie filii nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej” – Gmina Żywiec, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 marca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 21 lipca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1848/287/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 15 października 2009 r.,

25. „Modernizacja Muzeum Stara Chałupa w Milówce” – Gmina Milówka, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 29 maja 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 21 lipca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1848/287/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 25 marca 2010 r.,

26. „Remont Muzeum Ustrońskiego” – Miasto Ustroń, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 21 sierpnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 2 lutego 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 238/345/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 12 maja 2010 r.


Działanie 5.3

27. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Kobiernicach” – Gmina Porąbka, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 16 październik 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 5 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 474/246/III/2009, umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 4 czerwca 2009 r.,

28. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej, przy ul. Klimczok 68”- Gmina Wilkowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 8 kwietnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 23 lipca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1914/288/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 3 listopada 2009 r.,

29. „Termomodernizacja budynku gminnego centrum zachowania dziedzictwa kulturowego, informacji i edukacji w Gminie Wilamowice” – Gmina Wilamowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 6 kwietnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 23 lipca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1914/288/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 5 listopada 2009 r.,

30. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej przy ul. Góreckiej 224” – Gmina Brenna, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 listopada 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 5 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 474/246/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 15 czerwca 2009 r.,

31. „Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu” – Gmina Strumień, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 3 grudnia 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 21 kwietnia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 849/260/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 17 lipca 2009 r.,

32. „Kompleksowa termomodernizacja Powiatowych Placówek Oświaty na terenie Żywca” – Powiat Żywiecki, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 20 marca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 23 lipca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1914/288/III/2009, podpisaniem umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 3 listopada 2009 r.

33. „Wymiana źródła ciepła wraz z ociepleniem budynku Przedszkola w Świętoszówce, w Gminie Jasienica” – Gmina Jasienica, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 23 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 13 maja 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1126/375/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.


Działanie 6.1

34. „Budowa hali wielofunkcyjnej – sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku – Białej” – Miasto Bielsko – Biała, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 29 stycznia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 28 kwietnia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 917/262/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 27 lipca 2009 r.


Poddziałanie 6.2.2

35. „Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica” – Gmina Łękawica, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 lipca 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, wybrany warunkowo do dofinansowania w dniu 20 stycznia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 90/230/III/2009, ze względu na konieczności udokumentowania zgodności postępowania w/s oceny oddziaływania na środowisko z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz wymogami Dyrektywy 85/337/EWG., podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 2 listopada 2009 r.,

36. „Centrum Miejskie Integrator - remont konserwatorski zabytkowej kamienicy wraz z kompleksową adaptacją wnętrz przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie” – Gmina Skoczów, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 8 czerwca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 8 września 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2284/302/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 30 listopada 2009 r.,

37. „Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach – Dziedzicach” – Gmina Czechowice – Dziedzice, wniosek o dofinansowanie został złożony 7 września 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 22 grudnia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3424/334/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2010 r.,

38. „Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa parkingu” – Gmina Cieszyn, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 listopada 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednakże ocena merytoryczno – techniczna zakończyła się wynikiem negatywnym,

39. „Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie” – Gmina Bestwina, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 listopada 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 20 kwietnia 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 860/368/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

40. „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince” – Gmina Ujsoły, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 29 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przed podjęciem uchwały Zarządu Województwa Śląskiego o dofinansowaniu,

41. „Rewitalizacja Zabytkowej Starówki Strumieńskiej” – Gmina Strumień, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 grudnia 2009 r., odrzucony do dofinansowania z przyczyn formalnych,

42. „Rewitalizacja budynków po zlikwidowanej cementowni wraz z urządzeniem terenów wokół nich” – Gmina Goleszów, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 grudnia 2009 r., odrzucony do dofinansowania z przyczyn formalnych,

43. „Rewitalizacja poprzemysłowej infrastruktury wraz z otoczeniem na cele gospodarcze, rekreacyjno-turystyczne i społeczne” – Gmina Węgierska Górka, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przed podjęciem uchwały Zarządu Województwa Śląskiego o dofinansowaniu,

44. „Rewitalizacja zdegradowanego terenu po KWK Silesia” – Powiat Bielski, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 grudnia 2009 r., odrzucony do dofinansowania z przyczyn formalnych,

45. „Centrum pod Jednym Dachem – rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu” – Miasto Ustroń, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przed podjęciem uchwały Zarządu Województwa Śląskiego o dofinansowaniu,

46. „Kolej na przedsiębiorczość –  przebudowa dworca kolejowego w Czechowicach – Dziedzicach” – Gmina Czechowice – Dziedzice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 grudnia 2009 r., wycofany na wniosek beneficjenta.


Poddziałanie 7.1.2

47. „Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku – Białej” – Miasto Bielsko – Biała, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 21 października 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 10 lutego 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 288/237/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2009 r., projekt zrealizowany w 2008 r.,

48. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403 Kaniów – Bestwina, ul. Witosa w gminie Bestwina” - Powiat Bielski, wniosek o dofinansowanie został złożony 5 listopada 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 23 stycznia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 123/231/III/2009 r., umowa o dofinansowanie została podpisana 28 kwietnia 2009r.,

49. „Przebudowa mostu drogowego na potoku Zimnik wraz z dojazdami do obiektu w ciągu drogi powiatowej 1404S Bystra – Hucisko – Łodygowice w miejscowości Wilkowice” – Powiat Bielski, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 5 listopada 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 28 kwietnia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 922/262/III/2009, podpisaniem umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 27 sierpnia 2009 r.,

50. „Przebudowa dróg powiatowych w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Legionów (4116S) i ul. Lipowska (4446S)” – Powiat Bielski, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 23 grudnia 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, przyjęty do dofinansowania w dniu  28 kwietnia 2009 r. przez  Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 922/262/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 2 października 2009 r.,

51. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4485S Bielsko – Wilamowice - Jawiszowice, ul. Bielska w Pisarzowicach” – Powiat Bielski, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22 kwietnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu  7 lipca 2009 r. przez  Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1750/284/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 15 października 2009 r.,

52. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie” – Gmina Skoczów, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 11 marca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu  28 kwietnia 2009 r. przez  Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 922/262/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 2 września 2009 r.,

53. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zebrzydowicach – odcinek od ul. Orzeszkowej i Kasztanowej” – Gmina Zebrzydowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w 30 września 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 23 stycznia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 108/231/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 22 września 2009 r.,

54. „Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szlaku drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem bielskim i cieszyńskim”- Gmina Jaworze, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22 maja 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 7 lipca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1750/284/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 14 września 2009 r.,

55. „Przebudowa drogi powiatowej 1401S Buczkowice – Rybarzowice w miejscowości Rybarzowice i Buczkowice” – Powiat Bielski, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 czerwca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 11 sierpnia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2075/293/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 18 listopada 2009 r.,

56. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w gminach Rajcza, Milówka, Ujsoły” – Powiat Żywiecki, wniosek o dofinansowanie został złożony 27 października 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 16 marca 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 559/358/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 1 września 2010 r.,

57. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostu w Gminach Żywiec, Świnna, Jeleśnia i Koszarawa" – Powiat Żywiecki, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 1 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 26 czerwca 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1555/386/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

58. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Gminach Czernichów, Gilowice, Łękawica i Ślemień” – Powiat Żywiecki, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 11 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 16 marca 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 559/358/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 14 czerwca 2010 r.,

59. „Przebudowa drogi powiatowej Goleszów – Hermanice – Ustroń” – Powiat Cieszyński, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 14 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 16 marca 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 559/358/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 14 czerwca 2010 r.,

60. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostów w Gminie Łodygowice, Lipowa, Radziechowy Wieprz i Węgierska Górka” – Powiat Żywiecki, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 18 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 29 kwietnia 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 979/371/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

61. „Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej – ul. Bielska w Skoczowie” – Powiat Cieszyński, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 29 kwietnia 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 979/371/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 8 września 2010 r.,

62. „Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu” – Gmina Strumień, wniosek o dofinansowanie został złożony 30 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 29 kwietnia 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 979/371/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 24 sierpnia 2010 r.,

63. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4479S Czaniec – Roczyny – Andrychów w miejscowości Czaniec” – Powiat Bielski, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 06 maja 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1022/373/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 15 września 2010 r.,

64. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4425S Czechowice – Zabrzeg - Międzyrzecze-Wapiennica w miejscowości Międzyrzecze Górne” – Powiat Bielski, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 06 maja 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1022/373/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 15 września 2010 r.,

65. „Przebudowa drogi gminnej Simoradz-Ochaby” – Gmina Dębowiec, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 06 maja 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1022/373/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 26 sierpnia 2010 r.,

66. „Przebudowa drogi gminnej Tarnawa w Ikrzycznie” – Gmina Dębowiec, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 grudnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 06 maja 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1022/373/III/2010, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 1 września 2010 r.

Załączniki:

 1. Lista główna projektów PRSP z 2011 r.
 2. Program Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2007 – 2013