Projekt kluczowy. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego

Loga funduszy

Konieczność opracowania Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) Regionalnego Programu Operacyjnego została zapisana w art. 28 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

IWIPK zawiera projekty, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji strategii rozwoju województwa. W przypadku tych inwestycji stosowane są szczególne zasady wyboru i oceny. Dlatego też istotne było dokonanie takiego wyboru projektów kluczowych, aby w pełni korespondowały one z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” został uznany za projekt kluczowy dla województwa śląskiego. Został wpisany w Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych, stanowiący załącznik nr 8 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007 – 2013 i przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 28 lutego 2008 r. Kwota dofinansowania dla projektu kluczowego subregionu południowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007 – 2013 „Szczegółowy budżet RPO WSL – tabela finansowa” wynosi 40 mln euro.

Projekt istotnie przyczynia się do realizacji strategii województwa śląskiego. Projekt wpisuje się w cel strategiczny III Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 - „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki”, kierunek działań 5 – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.
Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu III RPO WSL „Turystyka”, Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura turystyczna/podmioty publiczne”. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Priorytetu III – wzrost konkurencyjności turystycznej regionu.

Województwo śląskie obejmuje swym zasięgiem jeden z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo obszarów Południowej Polski: Wyżynę Krakowsko – Częstochowską, Pogórze Śląskie oraz Beskid Zachodni. Województwo śląskie jest regionem o dużych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, które sprzyjają rozwojowi różnych form turystyki i wypoczynku. Na południu województwa śląskiego – w subregionie południowym znajduje się jedno z najlepiej zagospodarowanych górskich regionów kraju – Beskidy. Turystyczny charakter Beskidów - Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego, tworzą góry i zbiorniki wodne, stwarzając bardzo dobre warunki do całorocznego wypoczynku i rekreacji w różnych formach: turystyce górskiej, sportach zimowych, wędkarstwie, myślistwie, sportach szybowcowych, lotniarstwie, a nawet leczeniu i prewencji zdrowotnej. To, co urzeka turystów i wczasowiczów, to piękne, górskie krajobrazy, czyste rzeki i świeże powietrze oraz wspaniała i niepowtarzalna przyroda.

Znakomite walory przyrodnicze, krajobrazowe i klimatyczne powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Bielska – Białej, wraz z najlepiej w województwie śląskim, rozwiniętą bazą rekreacyjno-wypoczynkową pozwalają uznać turystykę za jedną z głównych dziedzin rozwoju gospodarczego subregionu. Wśród szczególnie znanych, pod względem turystycznym, gmin można wymienić: Szczyrk, Jaworze, Wisłę, Ustroń, Żywiec, Zwardoń, Korbielów czy Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie.

Umieszczenie projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WSL na lata 2007 – 2013 jest warunkową deklaracją jego realizacji i jest związane z zarezerwowaniem środków finansowych w ramach budżetu RPO WSL. Realizacja projektu będzie uzależniona od spełnienia przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących dokumentacji i gotowości do realizacji oraz do akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami przez IZ RPO WSL.

Projekt kluczowy subregionu Południowego składa się z 29 zadań, realizowanych przez 26 jednostek – samorządu terytorialnego oraz nadleśnictwo Wisła. W ramach projektu zostanie rozbudowana infrastruktura turystyczna na terenie subregionu: Powstaną i zostaną zmodernizowane następujące obiekty:

 • trasy narciarskie zjazdowe i biegowe,
 • trasy nartorolkowe,
 • trasy rowerowe, piesze, pieszo-rowerowe i konne
 • parkingi,
 • amfiteatry,
 • boiska,
 • ośrodek sportów wodnych,
 • hala wielofunkcyjna,
 • crossowy tor rowerowy
 • baza rekreacyjno – wypoczynkowa
 • parki tematyczne

Zgodnie z Wytycznymi do Projektów Kluczowych i Programów Rozwoju Subregionu, dla projektów kluczowych składających się z dwóch lub więcej zadań przewiduje się konieczność opracowania wstępnych studiów wykonalności dla każdego z zadań osobno. Wyniki poszczególnych wsw powinny być następnie ujęte w Programie Realizacji Projektu Kluczowego (PRPK), który będzie stanowił załącznik do umowy ramowej. PRPK powinien uzasadniać realizację projektu kluczowego, dowodzić spójności poszczególnych zadań oraz wskazywać, że zaproponowany zakres wpisuje się w cele RPO WSL. Przedmiotem PRPK jest całościowe zaprezentowanie tła projektu kluczowego. W przypadku projektu kluczowego subregionu południowego, na który składa się 29 zadań, zgodnie z wytycznymi, należy opracować Program Realizacji Projektu Kluczowego (PRPK).

Na PRPK składają się:

 • otoczenie społeczno – gospodarcze,
 • identyfikacja problemów i wyznaczenie celów projektu kluczowego subregionu południowego,
 • zakres projektu, poszczególnych zadań – szczegółowy opis poszczególnych zadań, ich wpływu na realizację celów projektu,
 • matryca logiczna projektu – wskazująca powiązanie poszczególnych zadań jako jednego spójnego logicznie projektu,
 • lokalizacja projektu (wraz z mapą zbiorczą przedstawiającą umiejscowienie poszczególnych zadań),
 • zadania, obowiązki, zasady współpracy i komunikacji lidera i partnerów projektu,
 • analiza prawna wykonalności inwestycji,
 • tryb i harmonogram prac projektu kluczowego,
 • tabela finansowa w rozbiciu na lata – dla całego projektu,
 • pomoc publiczna w projekcie kluczowym subregionu południowego,
 • analiza wskaźnikowa wraz z analizami specyficznymi dla sektora.

         Wszystkie zadania projektu kluczowego subregionu południowego są spójne i przyczyniają się do realizacji celu głównego priorytetu III RPO WSL „Turystyka”, a przede wszystkim celu głównego RPO WSL – stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

         Celem głównym projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” jest „zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego”.

         Subregion południowy jest bardzo atrakcyjnym turystycznie obszarem województwa śląskiego, zarówno pod kątem walorów przyrodniczych jak i krajobrazowych, zagospodarowanym tradycyjnymi produktami turystycznymi, takimi jak znakowane szlaki górskie i rowerowe, punkty widokowe, deptaki spacerowe itp. Istniejąca infrastruktura jest jednak w złym stanie technicznym. Brakuje również profesjonalnej infrastruktury turystycznej i bazy sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu. Problem ten jest szczególnie dotkliwy poza sezonem letnim, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają uprawianie górskiej turystyki pieszej i spacerowej. Tymczasem subregion południowy stanowi nie tylko obszar przyciągający turystów z całej Polski i zagranicy, ale przede wszystkim zaplecze wypoczynkowe dla mieszkańców pozostałych, bardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych regionów Śląska.

Cel główny projektu kluczowego zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej,
 • podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej,
 • tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych

Według danych zawartych w Aneksie nr 1 do Umowy Ramowej dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, zawartego w dniu 16 grudnia 2008

 • szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 197 801 141,14 PLN,
 • kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 191 438 572,02 PLN
 • dofinansowanie z EFRR 140 667 509,42 PLN.

PROJEKT KLUCZOWY

Do dnia 10 października 2010 r. do dofinansowania złożono 28 wniosków, w tym 26 jest po pozytywnej ocenie formalnej i merytoryczno – technicznej. Jeden wniosek jest na etapie oceny formalnej a jeden wniosek otrzymał negatywną ocenę merytoryczną i nie otrzymał dofinansowania. Na 22 wniosków podpisano umowy o dofinansowanie.

 1. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice” – Gmina Buczkowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 listopada 2008 r., przeszedł  pozytywną ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 616/252/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 9 lipca 2009 r.,
 2. „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie” – Gmina Cieszyn, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 12 sierpnia 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 5 lutego 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 229/235/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 16 marca 2009 r.,
 3. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna” – Gmina Istebna, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 listopada 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 616/252/III/2009, umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 6 stycznia 2010 r.,
 4. „Modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu” – Miasto Ustroń, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13 sierpnia 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 10 lutego 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 286/237/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 1 czerwca 2009 r.,
 5. „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Gminy Wisła” – Gmina Wisła, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 10 marca 2009 r., przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 529/248/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 4 czerwca 2009 r.,
 6. „Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej” – Gmina Zebrzydowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 10 lutego 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 286/237/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 5 maja 2009 r.,
 7. „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru” – Gmina Gilowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27 lutego 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę  formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 19 maja 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1138/270/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu19 maja 2010 r.,
 8. „Rozbudowa bazy okołoturystycznej w Korbielowie” – Gmina Jeleśnia, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 listopada 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak otrzymał negatywną ocenę merytoryczną i nie otrzymał dofinansowania,
 9. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Koszarawie” – Gmina Koszarawa, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 529/248/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 26 czerwca 2009 r.,
 10. „Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy” – Gmina Łękawica, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 15 września 2008 r., przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 10 lutego 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 286/237/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 5 listopada 2009 r.,
 11. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa” – Gminy Łodygowice/Lipowa, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 października 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 616/252/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 26 czerwca 2009 r.,
 12. „Budowa bazy rekreacyjno – wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce” – Gmina Milówka, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 marca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 19 maja 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1138/270/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 20 października 2009 r.,
 13. „Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Rajcza” – Gmina Rajcza, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 listopada 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 616/252/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2009 r.,
 14. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień” – Gmina Ślemień, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 15 września 2008 r., przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 10 lutego 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 286/237/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 27 lipca 2009 r.,
 15. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowania ścieżek pieszo – rowerowych, parku i kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w gminie Węgierska Górka” – Gmina Węgierska Górka, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 616/252/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 21 lipca 2009 r.,
 16. „Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno – sportowych” – Gmina Żywiec, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2008 r., przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. uchwałą Zarządu WŚ nr 616/252/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 17 lipca 2009 r.,
 17. „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu” – Powiat Żywiecki, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 10 października 2008 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 24 marca 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 616/252/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 7 lipca 2009 r.,
 18. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim” – Powiat Żywiecki, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 16 marca 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 14 września 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2331/304/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 25 stycznia 2010 r.,
 19. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze” – Gmina Jaworze, wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30 kwietnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 14 września 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2331/304/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 21 grudnia 2009 r.,
 20. „Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze” - Gmina Jaworze, wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30 kwietnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 14 września 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2331/304/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 24 maja 2010 r.,
 21. „Budowa, przebudowa i remont infrastruktury około turystycznej w gminie Radziechowy – Wieprz” – Gmina Radziechowy - Wieprz, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 sierpnia 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 15 grudnia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3332/332/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 26 kwietnia 2010 r.,
 22. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej” – Gmina Wilkowice, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 października 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 25 marca 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 644/361/III/2010 , podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 03 września 2010 r.,
 23. „Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk” - Miasto Szczyrk, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2009 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 15 grudnia 2009 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3332/332/III/2009, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 25 marca 2010 r.,
 24. „Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna” – Gmina Brenna, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 listopada 2009 r. oraz w dniu 29 stycznia 2010 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 15 lipca 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1785/393/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
 25. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo – pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk” – Miasto Szczyrk, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 lutego 2010 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 03 sierpnia 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1927/398/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
 26. „Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk”  - Miasto Szczyrk, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 26 marca 2010 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 15 lipca 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1758/393/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
 27. „Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna w Bielsku – Białej” – Miasto Bielsko – Biała, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 marca 2010 r., w trakcie oceny formalnej,
 28. „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście” – Miasto Szczyrk, wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 marca 2010 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną, przyjęty do dofinansowania w dniu 15 lipca 2010 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1758/393/III/2010, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Załączniki:

1. Program Realizacji Projektu Kluczowego, listopad 2008 r.