Projekt U.R.IMPACT w ramach Programu URBACT IV

Change language to English

Logo URBACT IV


12 września 2023 

LETNI UNIWERSYTET URBACT - Malmo (Szwecja) 2023

W dniach 28-30 września 2023 r. w Malmo (Szwecja) odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów nowo utworzonych sieci planowania działań, które zawiązały się w ramach kolejnej, 4 już, edycji programu URBACT. Letni Uniwersytet URBACT był wyjątkową okazją do pierwszego spotkania partnerów z ponad 250 miast z 28 krajów europejskich.

Przez 3 dni uczestnicy Letniego Uniwersytetu URBACT, w obecności przedstawicieli Sekretariatu URBACT oraz licznych ekspertów, którzy sprawują pieczę merytoryczną nad sieciami, mieli okazję zapoznawać się z metodologią programu oraz ciekawymi narzędziami URABCT, które pomogą im na gruncie lokalnym realizować cele ich sieci. Uczestnikami Uniwersytetu byli zarówno przedstawiciele miast, które po raz pierwszy biorą udział 
w projektach w ramach programu URBACT jak również przedstawiciele miasta, które uczestniczyły już w jego poprzednich edycjach. Zarówno dla jednych jak i dla drugich była to cenna lekcja zwiększająca świadomość m.in. w jaki sposób efektywnie identyfikować i formułować problemy z jakimi się mierzą, jak formułować wizję rozwoju oraz jak właściwie dokonywać doboru lokalnych interesariuszy do Lokalnych Grup URBACT. To niezwykle istotna kwestia, gdyż w kolejnych etapach realizacji projektów stworzenie silnej i trwałej grupy lokalnych interesariuszy będzie miało niezwykle istotne znaczenie w procesie opracowywania Zintegrowanych Planów Działań. 

Letni Uniwersytet był również okazją do prezentacji każdej sieci indywidualnie. Dzięki temu sieci mogły lepiej poznać się nawzajem, co z kolei uwypukliło jak wiele wspólnych aspektów łączy poszczególne sieci ze sobą. Wydarzenie to było więc także unikalną szansą na zawiązanie jeszcze szerszej współpracy międzynarodowej, pozwalając partnerom różnych sieci odnaleźć inne europejskie miasta, które zmagają się z podobnymi wyzwaniami.  

Bielsko-Biała jako partner w ramach sieci U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R.IMPACT: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast) było reprezentowane przez pracownika Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego, który to Wydział merytorycznie odpowiada za realizację przedmiotowego projektu. Uczestnictwo w tym wydarzeniu poza możliwością lepszego zrozumienia motywacji każdego z miast – partnerów sieci, pozwoliło również, dzięki wsparciu głównego experta projektu – Liat Rogel zdefiniować wspólny kontekst wyzwań przed jakimi stoją partnerzy sieci U.R.Impact. Praca sieci będzie skupiać się przede wszystkim na stworzeniu systemu pozwalającego na ocenę wpływu społecznego podejmowanych działań rewitalizacyjnych, a także na planowaniu działań, które w obszarze problemowym każdego z miast będą prowadzić do wzrostu atrakcyjności przestrzeni miejskiej lub danego aspektu funkcjonowania miasta. Wspólna praca partnerów z wykorzystaniem narzędzi URBACT była również bardzo pomocna w kontekście identyfikacji istotnych interesariuszy, którzy powinni się znaleźć w Lokalnej Grupie URBACT. W trakcie rozmów z pozostałymi partnerami udało się zidentyfikować kilka wspólnych wątków problemowych Miasta Bielska-Białej, z którymi zmagają się również inni partnerzy w tym, m.in.: potrzebę aktywizacji mieszkańców w obszarze centrum miasta (i towarzyszące temu problemy) czy dużą ilość pustostanów (szczególnie lokali o charakterze handlowo-usługowym w centrum miasta).   

1 września 2023 

W dniach 13 lipca i 3 sierpnia br. odbyły się spotkania inaugurujące nowy projekt w ramach europejskiego programu URBACT: U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R.IMPACT: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast), którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie wiedzy wśród miast europejskich.

Miasto Bielsko-Biała jest jednym z partnerów w projekcie, którego liderem jest Cinisello Balsamo (Włochy), a pozostałymi partnerami są takie europejskie miasta jak:
- Mertola (Portugalia),
- Murcia (Hiszpania),
- Hannut (Belgia),
- Longford (Irlandia),
- Bovec (Słowenia),
- Broumov (Czechy),
- Kamza (Albania),
- Targu Frumos (Rumunia).

Głównym ekspertem w projekcie jest Liat Rogel - doktor projektowania na Politechnice w Mediolanie i wykładowca innowacji społecznych na IES Abroad w Mediolanie. Pasjonują ją procesy kreatywne i opracowywanie nowych narzędzi myślenia projektowego oraz innowacyjnych strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Liat koordynuje i zarządza lokalnymi i europejskimi projektami mającymi na celu poprawę miejskiego stylu życia z ekologicznego i społecznego punktu widzenia. Była głównym ekspertem sieci ROOF URBACT mającej na celu eliminację bezdomności, a obecnie jest kierownikiem projektu akcji pilotażowej projektu Centrinno H2020, promującego miejską gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Poza wymiarem międzynarodowym, każdy z Partnerów będzie również realizował projekt w wymiarze lokalnym poprzez powołanie Lokalnej Grupy URBACT (ULG) składającej się z lokalnych interesariuszy.

W ramach projektu zostanie m.in. opracowany Zintegrowany Plan Działań dla każdego miasta skupiający się na kwestiach związanych z rewitalizacją miast, w  również sposobem pomiaru jej oddziaływania. Plan działań obejmie również aspekt związany z transformacją ekologiczną, równością płci i włączeniem społecznym tych, którzy są narażeni na marginalizację. Efektem wspólnych prac partnerów projektu będzie także powstanie Podręcznika Dobrych Praktyk.

Pierwsze spotkania partnerów pozwoliły porównać wzajemne oczekiwania dotyczące projektu, znaczenie rewitalizacji miast i wpływu społecznego w kontekście każdego z partnerów, co jest niezwykle istotne do zidentyfikowania wspólnych podobieństw i różnic. Tematem rozmów były również cele zrównoważonego rozwoju i społeczna korzyść powstania ZPD.

W nadchodzących miesiącach przedstawiciele Lidera projektu - Cinisello Balsamo oraz Główny ekspert projektu odwiedzą wszystkie miasta partnerskie, aby jeszcze lepiej zrozumieć kontekst miejski każdego z Partnerów. Po zakończeniu wizyt Lider projektu przedstawi „mapę drogową” działań (stworzoną
w oparciu o przeprowadzone wizyty).
 

logo U.R.Impact

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej na lata 2021-2027
w ramach Programu URBACT IV.

Oficjalna strona Programu URBACT: www.urbact.eu