Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji pozarządowych

logo

Mikroprojekt jest wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Łączna wartość projektu: 17 115,45 EUR.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 14 548,13 EUR.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 855,77 EUR.

Termin realizacji: lipiec 2022 – październik 2022

Krótki opis: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kadr NGO działających na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej, co przyczyni się do zintensyfikowania działań na rzecz wzmocnienia jego potencjału oraz rozwoju współpracy transgranicznej a co za tym idzie do budowania właściwego wizerunku pogranicza. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie 4 szkoleń z zakresu budowania strategii promocyjnych, narzędzi działań czy zarządzeniem informacjami w kampaniach oraz realizacji filmu dwujęzycznego dot. stosowania dobrych praktyk. Szkolenia skierowane będą do przedstawicieli NGO-ów, które działają na rzecz dziedzictwa kulturowego czy współpracy transgranicznej. Uczestnicy po obu stronach granicy zdobędą umiejętności budowania pozytywnego wizerunku pogranicza i działania na rzecz jego rozwoju. Będzie to wiedza teoretyczna oraz praktyczna, która promowana będzie również wśród mieszkańców pogranicza poprzez dystrybucję filmu prezentującego dobre praktyki działań na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego oraz współpracy transgranicznej.