Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

Ogólny opis

Właściciele i władający, są zobowiązani zgłaszać właściwemu Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian.

Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Geodezji i Kartografii, plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony przez podmiot ewidencyjny formularz zgłoszenia zmian danych ewidencyjnych dostępny na dole strony.

UWAGA:

Zgodnie z §  21 ust.1 rozporządzenie z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla osób fizycznych uwidacznia się WYŁĄCZNIE ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

 • Do zgłoszenia należy dołączyć:
 1. Dokumenty (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis – uwierzytelniona kopia) stanowiące podstawę do dokonania aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków.
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

 

Jak i gdzie złożyć zgłoszenie

Wymagane dokumenty możesz:

 • dostarczyć do urzędu w systemie tradycyjnym – pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała

 • złożyć w Biurze Obsługi Interesanta bądź w miejscu przez Biuro wyznaczonym (skrzyni korespondencyjnej znajdującej się w holu przy wejściu głównym) w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek–środa 7:30–15:30

czwartek 7:30–18:00

piątek 7:30–13:00

 • elektronicznie korzystając z platformy ePUAP (epuap.gov.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:                       

33 4971 516

33 4971 535

33 4971 536

33 4971 530

Terminy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w przypadku złożeniu kompletnego uzasadnionego wniosku.
 • W przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów przeprowadzane jest postępowanie administracyjne w terminie do 1 miesiąca a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.
 • W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia
 • W przypadku odmowy aktualizacji operatu ewidencyjnego zostanie wydana decyzja.

Opłata

 • Zgłoszenie jest wolne od opłat.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 • Informacje o sposobach regulacji opłat i numery rachunków bankowych dla opłaty skarbowej znajdziesz – na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (https://bielsko-biala.pl/konta-bankowe-urzedu) lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 • Termin wniesienia opłaty – najpóźniej w dniu składania wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej.
Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach ul. Jagiellońska 25 w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało wysłane, nadane lub złożone w sposób spełniający wymagania przepisu art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Wniosek zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków(PDF)
Wniosek zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków(EXEL)