Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

Ogólny opis

Właściciele i władający, są zobowiązani zgłaszać właściwemu Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian.

Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony przez podmiot ewidencyjny formularz zgłoszenia zmian danych ewidencyjnych.
 • Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • W przypadku zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania (jeżeli dowód tożsamości nie zawiera informacji o adresie) proszę o wypełnienie druku "Oświadczenie o miejscu zamieszkania".

Załączniki

 • Dokumentacja geodezyjna sporządzona przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego i przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub jej wskazanie, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców.
 • Inne dokumenty będące podstawą  zmiany np.: prawomocne orzeczenie sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, dokumentacja architektoniczno - budowlana.

Terminy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w przypadku złożeniu kompletnego uzasadnionego wniosku.
 • W przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów przeprowadzane jest postępowanie administracyjne w terminie do 1 miesiąca a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Opłata

 • Zgłoszenie jest wolne od opłat.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej.   Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach ul. Jagiellońska 25 w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.      

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.    

Uwaga:

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.       

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

 

Wniosek zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków(PDF)
Wniosek zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków(EXEL)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków(SEKAP)