Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Ogólny opis

Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się:

 1. z urzędu:
  • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
  • na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
  • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
  • na gruntach, na których Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
  • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
  • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 2. na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

Projekt ustalenia klasyfikacji wykonuje osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta rozpatruje zastrzeżenia do projektu klasyfikacji. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się grunty rolne
i leśne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Romana Dmowskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku zawierający imienne wskazanie klasyfikatora oraz oświadczenie
o pokryciu kosztów klasyfikacji.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zawierająca projekt ustalenia klasyfikacji gruntów sporządzony przez upoważnionego klasyfikatora ze stosowną klauzulą.

Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa ewentualnie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jeżeli właściciel/władający ustanowił pełnomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz za wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty bądź wskazania zwolnienia od opłaty skarbowej.

Terminy

Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki – zgodnie z  przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem terminów potrzebnych na ocenę prawidłowości wykonania czynności gleboznawczych przez upoważnionego klasyfikatora oraz weryfikacji i przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Opłata

Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji administracyjnej) – 10,00 zł.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym
lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Katowicach ul. Jagiellońska 25 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.         
Uwaga: W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.         

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika)
lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

 

3_wniosek w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow rolnych i lesnych 1_0.pdf

3_wniosek w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow rolnych i lesnych 1_0.rtf