„Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej”

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytetu VI Drogowa
i lotnicza sieć TEN – T,  Działania 6.1: Rozwój sieci drogowej TEN – T.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 22.07.2010 r.
Koszt całkowity projektu: 19,2 mln PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 17,6 mln PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 14,9 mln PLN (85% kosztów kwalifikowanych).

Rzeczowa realizacja inwestycji została zaplanowana na lata  2006-2012.

W ramach projektu przewiduje się  przebudowę ulicy Żywieckiej dla parametrów drogi klasy G wraz z obustronnymi chodnikami, dostosowanie ul. Turystycznej do drogi serwisowej (dla parametrów drogi klasy L), przebudowę dróg bocznych: ul Jaśminowej, Miodowej, Pawiej, Łęgowej, Przędzalniczej, Prostej, budowę sygnalizacji świetlnych, budowę zjazdów na tereny przylegle, przebudowę lub budowę schodów terenowych na dojściach do posesji, budowę pochylni na ciągach pieszych, budowę wydzielonych zatok autobusowych z peronami, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej i wodociągowej oraz budowę ogrodzeń i murów oporowych.

Cele jakościowe:

 • poprawa warunków i jakości życia mieszkańców,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 • ożywienie i długookresowa stabilność wzrostu gospodarczego,
 • większa atrakcyjność inwestycyjna miasta Bielska-Białej,
 • stymulacja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa śląskiego;

Cele ilościowe:

 • poprawa parametrów technicznych drogi krajowej nr 69 w mieście Bielsko – Biała,
 • powstawanie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie przepustowości drogi krajowej (m.in. skrócenie czasu podróży).

Korzyści wynikające z realizacji przedmiotowego projektu są następujące:

 • poprawa warunków i jakości życia mieszkańców,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 • ożywienie i długookresowa stabilność wzrostu gospodarczego,
 • większa atrakcyjność inwestycyjna miasta Bielsko – Biała,
 • stymulacja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa śląskiego,
 • poprawa parametrów technicznych drogi krajowej nr 69 w mieście Bielsko – Biała,
 • powstawanie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie przepustowości drogi krajowej (m.in. skrócenie czasu podróży).

Więcej informacji o programie, można uzyskać na stronie: www.pois.gov.pl