Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka

Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej
od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 14 grudnia 2015 r.  Całkowita wartość projektu wynosi 4.325.539,02 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 2.630.861,95 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 2.236.232,65 PLN  (85% kosztów kwalifikowanych).

Celem ogólnym/pośrednim projektu była poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącego układu drogowego ulicy Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej
oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ww. ciągu komunikacyjnym.

Cele bezpośrednie projektu to:

 • podniesienie nośności jezdni ul. Grunwaldzkiej do 100 kN/oś,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez korektę geometrii skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego, lokalizację przejść dla pieszych, modernizację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania,
 • obniżenie liczby wypadków i kolizji drogowych (zmniejszenie kosztów wypadków drogowych),
 • obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów,
 • skrócenie czasu przejazdu ciągiem komunikacyjnym, a tym samym udrożnienie istniejącego układu komunikacyjnego,
 • zmniejszenie kosztów uciążliwości dla środowiska/ zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin,
 • obniżenie kosztów bieżących remontów drogi.

Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 22.05.2014 r. – 29.08.2014 r.

 • Przedmiotem projektu (część kwalifikowana) była przebudowa drogi powiatowej
 • ul. Grunwaldzkiej, tj.:
 • przebudowa drogi polegającą na wymianie konstrukcji jezdni,
 • przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Wyspiańskiego poprzez wyodrębnienie pasów do lewoskrętów,
 • przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Słowackiego w formie ronda,
 • przebudowa skrzyżowań ul. Grunwaldzkiej z ul. Listopadową, ul. Stalmacha
 • i ul. Drukarzy,
 • przebudowa chodników, - modernizacja sygnalizacji świetlnej, - budowa
 • i przebudowa przejść dla pieszych,
 • przebudowa odcinka kanalizacji teletechnicznej,
 • przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej, - wymiana oznakowania.

Projekt przyczynił się do poprawy stanu technicznego konstrukcji nawierzchni
oraz warunków przejazdu. W efekcie tego została zapewniona bazowa infrastruktura przekładająca się na intensyfikację tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta
oraz całego regionu. Wskutek przeprowadzenia inwestycji drogowej znacznie wzrosła płynność ruchu w rejonie ul. Grunwaldzkiej. Przebudowa ciągu komunikacyjnego, w tym wyodrębnienie pasów do lewoskrętu znacznie usprawniła przepustowość drogi
i zlokalizowanych w jej ciągu skrzyżowań. Ulepszona infrastruktura drogowa zwiększyła komfort podróżowania, a także ciągle wpływa na zmniejszanie wypadkowości. Wydzielenie lewoskrętów, zlokalizowanie przejść dla pieszych, modernizacja oznakowania pionowego
i poziomego przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa zarówno użytkowników przebudowanego odcinka, jak i ludności mieszkającej w pobliżu. Dobre połączenie komunikacyjne poprzez ul. Grunwaldzką stanowią także szansę dla rozwoju turystyki
i rekreacji. Przebudowana droga stanowi ogromne ułatwienie komunikacje
dla odwiedzających usytuowaną w pobliżu bielską Starówkę

Część niekwalifikowana projektu (współfinansowana z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 382,7 tys. zł) obejmowała przebudowę ul. Dąbrowskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl