Przebudowa ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

  
"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby " 

"Przebudowa ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do
ul. Wspólnej etap II"

      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja  i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”.
         Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 31 sierpnia 2009 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 10.936.809,33 PLN.  Koszty kwalifikowane ogółem: 9.487.476.66 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 3.512.263,85   PLN  (37,02% kosztów kwalifikowanych). Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w latach 2009-2011.

        Przedmiotem projektu była przebudowa ulicy Księdza Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku   o długości 1 762,53 mb, przebiegającego od ulicy Wspólnej (os. Lipnickie) do ulicy Wspólnej (Straconka). W ramach projektu zaplanowano również: -przebudowę sieci teletechnicznej, - przebudowę sieci elektrycznej wraz z oświetleniem (14 punktów oświetleniowych, w tym: 3 budowane, 11 przebudowywanych), - przebudowę sieci wodnej, - przebudowę sieci gazowej, - budowę odwodnienia ulicy wraz z wylotami, - przebudowę przepustu (w km 0+704,42 ul. Ks. Brzóski), - przebudowę ulicy, - budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, - przebudowę ogrodzeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl