Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia

 

Podstawa prawna:

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę /zgłoszenia robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane,

Załączniki:

  • Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • Oryginał dziennika budowy (do wglądu),
  • Oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę /zgłoszenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę/zgłoszenia (oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę),
  • Oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową,

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
Za przeniesienie decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenia - 90,00 zł.
Opłaty nie pobiera się przypadku, gdy decyzja o pozwolenie na budowę/zgłoszenie był zwolniona z opłaty skarbowej (tj. w sprawach mieszkaniowych, budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne)
Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Oświadczenie poprzedniego właściciela o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Oświadczenie- zgoda na przeniesienie  zgłoszenia                                                                                                                                                                                                  Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cel budowy B4
(PB-5) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
Wniosek o uzupełnienie, zawieszenie lub podjęcie zawieszonego postępowania
Klauzula RODO

Wniosek o przeniesienie praw wynikających ze zgłoszenia