Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych

Fundusze europejskie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych - KONKURS)

Okres realizacji od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. na terenie Miasta Bielsko-Biała.

Koszyty kwalifikowane projektu - 685 218 zł, wnioskowane dofinansowanie: 637 253 zł

Celem głównym projektu jest zapewnienie wzrostu dostępności i jakości usług społecznych (opiekuńczych i asystenckich) zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Projekt polega na zapewnieniu usług opiekuńczych dla 30 osób oraz usług asystenckich dla 25 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy podniosą swoje kompetencje społeczne poprzez utrzymywanie i rozwijanie relacji z rodziną oraz zwiększą ilość kontaktów z otoczeniem np. poprzez umożliwienie korzystania z miejsc użyteczności publicznej jak również placówek kulturalnych. Ponadto  usługi opiekuńcze będą świadczone dla rodzin osób niesamodzielnych na zasadach tzw. „opieki wytchnieniowej”, której celem jest czasowe odciążenie rodzin zajmujących się swoimi bliskimi na co dzień.