Rejestr danych kontaktowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych

Rejestr danych kontaktowych

Prowadzenie rejestru danych kontaktowych ma na celu ułatwienie kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych osób.

Do rejestru danych kontaktowych swoje dane kontaktowe mogą przekazać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Do rejestru danych kontaktowych wprowadza się:

1) numer PESEL;

2) imię i nazwisko;

3) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

Dane kontaktowe nie są wykorzystywane w celu kontaktu z osobami fizycznymi w zakresie związanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

Przekazania/aktualizacji/usunięcia danych kontaktowych można dokonać:

- samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (link: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk);

- na wniosek złożony osobiście w siedzibie podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, np. w Urzędzie Miasta.

 

Wnioskodawca po wprowadzenia danych kontaktowych otrzyma jednorazowy kod niezbędny do uwierzytelnienia danych. Kod jest ważny 24 godziny od wygenerowania. Niewprowadzenie kodu skutkuje usunięcie danych z rejestru.

W przypadku przekazywania danych drogą online kod można wprowadzić poprzez dedykowaną usługę (link: https://www.gov.pl/web/gov/potwierdz-swoje-dane-kontaktowe-w-rejestrze-danych-kontaktowych-rdk ).

W przypadku osobistego złożenia wniosku w Urzędzie, wygenerowany kod podaje się pracownikowi Urzędu.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Formularze

Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych