Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela pojazdu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

 1. W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
  • dowód własności pojazdu
  • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne
 2. W przypadku przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • dowód własności
  • jeżeli przed pierwszą rejestracją - należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą
 3. W przypadku konieczności wykonania badania technicznego lub naprawy:
  • jeżeli przed pierwszą rejestracją - należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą
  • pojazdu już zarejestrowanego na terenie RP - do depozytu należy oddać tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami, które są najczęściej wykorzystywane podczas załatwiania ww. sprawy; w sytuacjach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentów w Urzędzie może okazać się konieczne uzupełnienie wniosku o dokumenty wyżej nie wymienione.

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem dokumenty należy uzupełnić wraz ze składanym wnioskiem. W przypadku korzystania z platformy ePUAP jako uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku. 

Do wglądu:

 • dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
 • dokument potwierdzający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną - wyjątkiem pkt. 1 oraz dokument tożsamości,
 • wpis z rejestru sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki.

Opłaty:

 Opłata skarbowa:

 • bez opłaty

Opłata za tymczasowe tablice rejestracyjne w przypadku wywozu za granicę:

 • na samochód - 80,00 zł (2 szt. tablic)
 • na przyczepę - 40,00 zł (1 szt. tablicy)
 • na motocykl - 40,00 zł (1 szt. tablicy)
 • na motorower - 30,00 (1 szt. tablicy)

Opłata w pozostałych przypadkach:

 • za tymczasowe tablice samochodowe - 30,00 zł (2 szt. tablic)
 • za tymczasową tablicę na przyczepę - 15,00 zł
 • za tymczasową tablicę na motocykl, ciągnik rolniczy - 12,00 zł
 • za tymczasową tablicę na motorower - 12,00 zł
 • za pozwolenie czasowe - 18,50 zł
 • za nalepki na tablice tymczasowe - 12,50 zł, w przypadku jednej tablicy rejestracyjnej - 6,25 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

 • Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). Pozostałe wymagane dokumenty (w oryginale) należy przedłożyć podczas czasowej rejestracji pojazdu.
 • Rejestracja czasowa dokonywana jest na wniosek właściciela w celu wywozu pojazdu za granicę, odbioru pojazdu z miejsca zakupu, przejazdu związanego z koniecznością badania technicznego lub naprawy.
 • Tablice tymczasowe wydawane są na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż 30 dni.
 • Tablice wraz z pozwoleniem czasowym podlegają zwrotowi niezwłocznie po upływie terminu ich ważności (z wyjątkiem wywozu za granicę).
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Przepis ten nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Wniosek o rejestrację
Wykaz opłat rejestracyjnych