Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap II

logo

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

Całkowita wartość projektu:

13 258 452,09 zł

Wartość dofinansowania:

9 569 946,56 zł

Termin realizacji:

01.06.2019 – 31.12.2021

CELE PROJEKTU

Głównym celem przedsięwzięcia jest czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ograniczenie antropopresji na obszarach chronionych.

ZAKRES PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez wzrost obszarów chronionych oraz wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie miasta Bielsko- Biała. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

1. Realizację prac budowlanych związanych z ochroną siedlisk cennych przyrodniczo w celu zahamowania rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych i odtworzeniem stanu pierwotnego tych siedlisk.

2. Utworzenie sezonowych Centrów Edukacji Ekologicznej wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną mającą na celu budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu i turystów.

3. Utworzenie korytarzy ruchu turystycznego w celu zmniejszenia antropopresji obszarów cennych przyrodniczo.

Całość inwestycji przyczyni się do ochrony bioróżnorodności, w szczególności przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków flory i fauny.

 

Projektem objęto tereny cenne przyrodniczo w celu ochrony i wzbogacenia bioróżnorodności. Są to: tereny Cygańskiego Lasu, Las Komunalny w Wapienicy, tereny przy ul. Łowickiej w Wapienicy, Wzgórze Trzy Lipki, Plac przy SP nr 25,Lasek Bethelta, okolica Lotniska w Aleksandrowicach oraz teren wzdłuż rzeki Białki od granicy Gminy Wilkowice do ul. Druha Piekiełki.