Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139

Projekt pn.: Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139 dofinansowany został ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

Opis inwestycji: Budowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi powiatowej – ul. E. Kwiatkowskiego nad linią LK139 (66 mb), drogą zakładową (19,5 mb), wraz z budową zejść i dźwigu osobowego na przystanek PKP Bielsko-Biała Północ, rozbudową ronda im. Ofiar Katynia, rozbudową obiektu mostowego w ciągu ul. M. Grażyńskiego i umocnieniem koryta Potoku Starobielskiego. Budowa jezdni (580 mb), chodników, odcinka ścieżki rowerowej, murów oporowych, 5 przejść dla pieszych, zatok autobusowych, oświetlenia. Przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. Zadanie jest istotne
z punktu widzenia usprawnienia połączeń pomiędzy podzieloną torami kolejowymi wschodnią
i zachodnią częścią Miasta. Lokalizacja drogi na terenach przemysłowych i KSSE.

Inwestycja dotyczy mocno obciążonych ruchem osobowym i ciężarowym wiaduktu i drogi powiatowej nr 7438 S. Aktualnie, ze względu na bardzo zły stan techniczny oraz ograniczoną nośność użytkową, istniejący 14-przęsłowy obiekt dostępny jest wyłącznie dla pojazdów nieprzekraczających masy
3,5 tony, co znacznie utrudnia obsługę terenów przemysłowych i KSSE (lokalizacja w szczególności firm branży motoryzacyjnej). Przedmiotowa droga stanowi jedno z nielicznych, a przy tym bardzo istotnych połączeń pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Miasta - łączy dzielnice Stare Bielsko i Komorowice Krakowskie. Ponadto droga poprzez ul. Warszawską pośrednio łączy się z drogą wyższego rzędu
tj. S-52 oraz poprzez ul. Czerwoną z drogą wojewódzką nr 940. Inwestycja zakłada poprawę parametrów technicznych obiektu i drogi. Droga dostosowana będzie do ruchu samochodów ciężarowych tj. o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Inwestycja wpłynie
na skrócenie czasu przejazdu, co znajdzie przełożenie na oszczędności z tytułu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń ze spalin. Dzięki budowie chodników, odcinka ścieżki rowerowej oraz lokalizacji dodatkowych przejść dla pieszych wraz z doświetleniem wzrośnie komfort użytkowania i poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, w tym osób niepełnosprawnych (szczególnie
w rejonie zatok autobusowych). Ponadto poprawie ulegnie dostęp do stacji kolejowej. Budowana kanalizacja deszczowa gwarantować będzie trwałość i odporność rozbudowanego skrzyżowania
na coraz częstsze niekorzystne zjawiska atmosferyczne (nawalne deszcze i ulewy) spowodowane zmianami klimatycznymi.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 60 530 847,72 zł
DOFINANSOWANIE: 35 000 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach: 2023-2025 r.