Rozbudowa ulicy Falistej w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmuje remont ul. Falistej na odcinku od Al. Armii Krajowej do km 0+125 oraz rozbudowę od km 0+125 do ul. Bednarskiej. Łączna długość to około 460 m. Rozbudowa polega na całkowitej wymianie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, budowie i przebudowie jednostronnego chodnika, budowie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz wyniesionego skrzyżowania z ul. Bednarską oraz przebudowie zjazdów. W ramach zadania przebudowany zostanie przepust drogowy na dopływie Potoku Kamienickiego wraz z regulacją potoku, a także wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z wlotami. Przebudowane zostaną także kolidujące sieci uzbrojenia podziemnego.

DOFINANSOWANIE: 738 450,40 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 811 394,19 zł

Inwestycja realizowana w latach 2020-2021 r.