Rozbudowa ulicy Złocistej w Bielsku-Białej od ul. Miłosnej do budynku nr 31

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Złocistej na odcinku o długości około 215 m. Rozbudowa polega na poszerzeniu jezdni do 3,5 m, budowie mijanki na długości ok. 25 m, budowie poboczy, remoncie nawierzchni zjazdów i korekcie geometrii drogi. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a także wzmocniony zostanie korpus drogowy murem oporowym wraz z montażem barier drogowych.

DOFINANSOWANIE: 409 522,64 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 709 522,62 zł

Inwestycja realizowana w latach 2020-2021 r.