Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Rozdział 6). Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.
 2. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości poprzedza:
  • Złożenie, wykonanej przez upoważnionego geodetę, dokumentacji zawierającej:
   • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy pracy geodezyjnej mającej na celu ustalenie przebiegu granic
   • Wykonanie przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej geodetę uprawnionego, czynności rozgraniczenia na gruncie
   • Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej z rozgraniczenia nieruchomości
 3. Postanowienie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
 4. Upoważnienie Prezydenta dla geodety uprawnionego do przeprowadzeniaczynności ustalenia przebiegu granic
 5. Zgłoszenie pracy geodezyjnej do MODGiK w Bielsku-Białej
 6. Dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie
 7. Pisemne pełnomocnictwa udzielane przez strony postępowania
 8. Dokumenty dotyczące przebiegu granic (udostępnione do zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pozyskane z innych źródeł)
 9. Protokół graniczny lub akt ugody
 10. Opinię geodety dotyczącą przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym.
 11. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu rozgraniczeniowym, udzielone przez właściciela nieruchomości.

Terminy:

 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego zgodnie z art. 35 §1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem postępowania przygotowawczego związanego z wyłonieniem wykonawcy pracy geodezyjnej w drodze udzielenia zamówienia publicznego – około 2-3 miesięcy
 2. Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki – zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem terminu na ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności dokumentacji geodezyjnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Decyzja może być odebrana przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu lub doręczona:
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany we wniosku adres
  • na skrzynkę kontaktową ePup – dotyczy wyłącznie formy elektronicznej decyzji.

Opłata:

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.     
 • Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Tryb odwoławczy:

 • Strona  niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji, przekazania sprawy sądowi.
 • Na postanowienie o kosztach służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 1 43-300 Bielsko-Biała, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, przy czym wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

 

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości