Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Rozdział 6).

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Geodezji i Kartografii, plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.
 2. Do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości wymagana jest dokumentacja techniczna       z rozgraniczenia nieruchomości przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego                                      i kartograficznego zawierająca:
 • Postanowienie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 • Upoważnienie Prezydenta dla geodety uprawnionego do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic.
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej do MODGiK w Bielsku-Białej.
 • Dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie.
 • Pisemne pełnomocnictwa udzielane przez strony postępowania.
 • Dokumenty dotyczące przebiegu granic (udostępnione do zgłoszenia pracy geodezyjnej                         lub pozyskane z innych źródeł).
 • Protokół graniczny lub akt ugody.
 • Opinię geodety dotyczącą przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony                                  w postępowaniu administracyjnym.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu rozgraniczeniowym, udzielone przez właściciela nieruchomości.

Uwaga:

Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości poprzedza:

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy pracy geodezyjnej mającej na celu ustalenie przebiegu granic
 2. Wykonanie przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej geodetę uprawnionego, czynności rozgraniczenia na gruncie.
 3. Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej      z rozgraniczenia nieruchomości.

Terminy

 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego zgodnie z art. 35 §1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem postępowania przygotowawczego związanego z wyłonieniem wykonawcy pracy geodezyjnej w drodze udzielenia zamówienia publicznego – około 2-3 miesięcy
 2. Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki – zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem terminu na ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności dokumentacji geodezyjnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Decyzja może być odebrana przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu lub doręczona: za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany we wniosku adres lub na skrzynkę kontaktową ePup – dotyczy wyłącznie formy elektronicznej decyzji.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty bądź wskazania zwolnienia od opłaty skarbowej.

Opłata

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Tryb odwoławczy

 1. Strona  niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji, przekazania sprawy sądowi.
 2. Na postanowienie o kosztach służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 1 43-300 Bielsko-Biała, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, przy czym wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
 3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna                   i prawomocna.

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika)              lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

 

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - PDF

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - RTF