Podatek leśny

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, określone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

Do składania informacji i deklaracji dotyczących podatku leśnego, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. stosuje się wcześniej obowiązujące formularze.

Podstawa prawna

Art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888  z późn. zm.), uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XLIV/874/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz formatu elektronicznego, warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Dochodów Budżetowych

Proces DB-1

Uwagi: Wniosek/pismo/deklarację można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – PeUP (SEKAP – www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Podatki https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=46&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=6212

Stawka podatku leśnego na 2021 r. wynosi 43,3048 zł od 1 ha (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. - M.P. z 2020 r. poz. 983).

Podatek leśny można wpłacać:

 • bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6,
 • na konta indywidualne lub na konto główne Wydziału Dochodów Budżetowych: Bank Pekao S.A. nr 54 1240 4142 1111 0000 4830 1187.

Przedmiot opodatkowania:

 • Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 • Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
 • Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Podmiot opodatkowania:

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieobjętych obowiązkiem podatkowym, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Osoby fizyczne są zobowiązane do:

 • składania organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacji o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.
 • Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
 • Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 • W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

 • składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
 • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Zwolnienia od podatku leśnego reguluje art. 7 ustawy o podatku leśnym.

Ostatnia aktualizacja:
11.12.2018 r.

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria