„Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej" – projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Partnerstwo – loga funduszy

„Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej" - projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Sprawna i skuteczna administracja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet V Dobre Rządzenie
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Okres realizacji: 1.10.2010 – 31.07.2012

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z Miastem Bielsko-Biała realizuje projekt szkoleniowy skierowany do pracowników administracyjnych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej poprzez kompleksowe wsparcie potencjału pracowników i systemów wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

Szkolenia tematyczne:

 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Motywowanie personelu jako element zarządzania zasobami ludzkimi
 • Coaching dla osób zarządzających personelem
 • Wspieranie kompetencji kadr, określenie potrzeb szkoleniowych pracowników
 • Prawo zamówień publicznych
 • Identyfikacja potrzeb społeczności lokalnych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Praca z klientem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Informacja publiczna
 • Język migowy

Szkolenia językowe i komputerowe:

 • Język angielski w różnych stopniach zaawansowania
 • Język angielski przygotowanie do egzaminu FCE
 • Kurs ECDL
 • Kurs ECDL – A

Wdrożenie i usprawnienie systemów oraz procedur

 • Systemu zarządzania jakością
 • Procedury prowadzenia konsultacji społecznych
 • Procedura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Projekt „Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.