Sprawozdania Gminy oraz informacje do publikacji dot. gospodarowania odpadami

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9) i 10) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązkowych zadań własnych Gminy należy udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

  • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,
  • miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia  11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

oraz  dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  Analiza jest publikowana na BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,225.html

Załączone pliki

informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych w Bielsku-Białej

informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych

informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka, oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy