Wydział Gospodarki Odpadami (jak załatwić sprawę)

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Bielsku-Białej. W całym kraju nastąpiły zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina przejęła obowiązek organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System finansowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości do budżetu gminy.

Podstawa prawna:

Podstawy systemu zostały określone:

 1. w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) - kliknij tutaj żeby poznać treść ustawy,
 2. a wyboru niektórych jego elementów dokonała Rada Miejska w Bielsku-Białej - kliknij tutaj, żeby poznać treść aktów prawa miejscowego.

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące w Bielsku-Białej:

Wszystkie niezbędne informacje w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się na dedykowanej stronie czystemiasto.bielsko-biala.pl
Strona Gospodarki Odpadami w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Odpadami
Informacje dot. zakresu działania Wydziału Gospodarki Odpadami - kliknij tutaj 

Kontakt:


Kontakt do Wydziału. Gospodarki Odpadami - kliknij tutaj
Kontakt do wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych w Bielsku-Białej - kliknij tutaj 

Uwagi:


Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).


Elektroniczna skrzynka podawcza - SEKAP
1. Doręczanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
Zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180) Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą przeznaczoną do doręczania za jej pośrednictwem do Urzędu dokumentów elektronicznych, dotyczących realizowanych tu zadań z zakresu administracji publicznej, w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej lub załatwianych w formie czynności materialno-technicznych, oraz odsyłania przez urząd, nadawcom takich dokumentów, urzędowego poświadczenia ich odbioru.

Zanim zechcą Państwo skorzystać ze skrzynki
proszę zapoznać się z niniejszą informacją.

2. Inne wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych niezbędnych do otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru:
Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznym nośniku danych muszą być:

 

 1. opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne,
 2. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji),
 3. wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.

3. Zastrzeżenia:

 1. Prezydent Miasta Bielska-Białej zastrzega, że w przypadku otrzymania dokumentu elektronicznego niespełniającego wszystkich wymagań określonych w pkt 2 niniejszej informacji, zaniecha podejmowania dalszych czynności związanych z realizacją procedury rozpatrywania wniesionej za jego pośrednictwem sprawy.
 2. Prezydent Miasta Bielska-Białej informuje, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w podpunkcie poprzedzającym, nie będzie podejmował żadnych czynności związanych z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.
 3. Prezydent Miasta Bielska-Białej informuje, że zgodnie z art. 391 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, doręczenie odpowiedzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na dokument elektroniczny doręczony do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, będzie stosowane tylko  w przypadku gdy strona wystąpi o takie doręczenie lub wyrazi zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków oraz uiści wymaganą prawem opłatę skarbową lub administracyjną. W przypadku gdy w toku postępowania administracyjnego wymagane jest potwierdzenie odbioru pisma, doręczenie będzie następowało tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty lub pracownika urzędu.
 4. Prezydent Miasta Bielska-Białej informuje, że wszczęcie postępowania z wniosku elektronicznego będzie możliwe, jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymagania określone przepisami prawa to jest :
 • wniosek będzie zawierał wszystkie wymagane dane,
 • do wniosku zostaną dołączone wymagane przepisami załączniki,
 • uiszczona zostanie wymagana prawem opłata skarbowa lub administracyjna.
 • Skutki prawne wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego rodzi zgłoszenie dokumentu jedynie poprzez adres:

www.sekap.pl

 1. Rejestr działalności regulowanej
  1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  2. Sprawozdawczość przedsiębiorców
  3. Sprawozdania Gminy oraz informacje do publikacji dot. gospodarowania odpadami
 2. Wymiar opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi
  1. Jak wypełnić deklarację? Nowe stawki, formularze deklaracji
  2. Gdzie złożyć deklarację?
  3. E-DEKLARACJA
  4. Gdzie zapłacić, jak uzyskać indywidualny numer konta
 3. Gospodarka odpadami komunalnymi
  1. Harmonogram odbioru odpadów
  2. Jak segregować?
  3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK przy ul. Krakowskiej 315d
  4. Zbiórka odpadów problemowych
  5. Usługa dodatkowa, transport do PSZOK ul. Krakowska 315d