Sprostowanie aktu

Podstawa prawna

art.35 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U.Nr z 2014r., poz. 1741 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

 • podanie
 • dowód osobisty
 • jeżeli korespondencyjnie - kserokopia dowodu osobistego
 • w przypadku sprostowania aktu na podstawie zagranicznego dokumentu nalżzy przedłożyć jego odpis wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski
 • mogą być wymagane również inne dokumenty (zgłoszenie urodzenia noworodka, karta zgonu) w zależności od elementu aktu, który ma ulec sprostowaniu

Miejsce i forma złożenia dokumentów

 • osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, Archiwum USC, hol
 • w akcie urodzenia
 • osoba niepełnoletnia - zgoda jednego z rodziców
 • osoba pełnoletnia - osobiście
 • w akcie małżeństwa - podanie małżonka, którego dotyczy sprostowanie
 • w akcie zgonu - najbliższa rodzina
 • pocztą - na adres USC

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów

 • wnioskodawca
 • osoba upoważniona do odbioru dokumentów

Odbiór dokumentów

 • osobiście w USC
 • pocztą

Termin załatwienia sprawy

ok. 2 tygodni (termin uzależniony jest od czasu trwania postępowania)

Opłaty

39 zł

Numer konta bankowego

04 1020 2313 0000 3502 1094 7770 Bank PEKAO BP Oddział Bielsko-Biała /dotyczy korespondencji krajowej/

PL 13 1020 2313 0000 3402 1091 8557  BIC (SWIFT): BPKOPLPW  /dotyczy korespondencji zagranicznej/

Tryb odwoławczy

od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika USC w Bielsku-Białej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi

 • Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).
 • Kierownik USC może sprostować akt, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych lub innymi aktami stanu cywilnego. Pozostałe błędy prostuje Sąd w postępowaniu nieprocesowym.

 

Jednostka odpowiedzialna