Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców

Podstawa prawna:

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , art. 34 ust. 6, art. 67 ust. 1 i 3, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ,Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLI/1303/05 z dnia 15.03.2005r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom oraz określenia kryteriów i zasad ich sprzedaży z późn. zm.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy.
Załączniki:

  • Oświadczenie o nie zaleganiu z publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi świadczeniami na rzecz gminy Bielsko-Biała,
  • Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • Kopia aktualnej umowy najmu,

Termin załatwienia sprawy:

Około 1,5 roku

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Oświadczenie

Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy   POBIERZ