Stop wykluczeniu społecznemu – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej

Projekt jest realizowany przez Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany, Partnerem projektu jest Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs).

Umowa o dofinansowanie została podpisana 14.06.2016 r.

Całkowita wartość projektu: 246 027,50 PLN (dofinasowanie: 233 726,12 PLN: płatność ze środków europejskich: 209 123,37 PLN, dotacja celowa z budżetu krajowego: 24 602,75 PLN)

Okres realizacji projektu: 01.04.2016-30.09.2017

Opis projektu

Projekt „Stop wykluczeniu społecznemu – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej”, skierowany jest łącznie do 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z miasta Bielsko - Biała. Celem głównym projektu realizowanego w Bielsku – Białej (w KIS na oś. Złote Łany) jest wzrost poziomu aktywności społeczno – zawodowej 20 mieszkańców i mieszkanek miasta Bielsko – Biała, w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn w okresie od 01.04.2016r. do 30.09.2017r. w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji poprzedzoną diagnozą potrzeb osób objętych wsparciem. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji. Efektem finalnym będzie zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób doświadczających wykluczenia społecznego.