Stowarzyszenia zwykłe

Podstawa prawna

art. 40-43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. 2016 r., poz. 644)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Załączniki:

  • regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego;
  • lista założycieli, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków Zarządu;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
  • informacja o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego;
  • protokół z zebrania założycielskiego. 

Termin załatwienia sprawy

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Opłaty

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie.

Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Prezydent Miasta Bielska-Białej nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia wniesienia skragi. Sąd rozpoznaje skragę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń