„Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej”

„Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej  w Bielsku-Białej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. 

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 20 września 2013 r.
Całkowita wartość Projektu wyniosła 12.560.115,52 zł.
Dofinansowanie z EFRR – 10.295.657,17 zł.

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją elewacyjnych płyt azbestowych oraz montażem kolektorów słonecznych w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Armii Krajowej w Bielsku–Białej, zlokalizowanego przy ul. Sterniczej 4, tak, aby przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Bielsku–Białej, co docelowo wpłynie pozytywnie na poprawę jakości powietrza w województwie śląskim.