Twoja firma - mostem do sukcesu

logo

Miasto Bielsko-Biała w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Twoja firma - mostem do sukcesu”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy

DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

PODDZIAŁANIE 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs

 

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2022.

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 1 356 240 PLN

Dofinansowanie w ramach projektu: 1 311 478 PLN (w tym ze środków UE: 1 152 804 PLN)

Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób-mieszkańców Bielska-Białej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. os. powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego, a także przeprowadzenie szkoleń przed założeniem firmy.

Więcej informacji