Udostępnienie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych w trybie jednostkowym

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych - wniosek można składać się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  • Dowód dokonania wpłaty w kwocie 31 zł (nie dotyczy sądów oraz  podmiotów wymienionych art. 66 ust. 3 pkt 1–12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Do wglądu:

  • dokumenty uzasadniające interes prawny, między innymi wezwanie sądu do uzupełnienia braków, postanowienia i decyzje innych organów (dokumenty są wymagane jeżeli uzyskanie danych nie wynika wprost z przepisów prawa)
  • pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  • dowód osobisty

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych osobowych - 31,00 zł.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych