Udostępnienie danych z rejestru pesel, rejestru mieszkańców

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL, Rejestru Mieszkańców - wniosek można składać się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
  • Dowód dokonania wpłaty w kwocie 31 zł (nie dotyczy podmiotów o których mowa w Art. 46. ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Do wglądu:

  • dokumenty uzasadniające interes prawny, między innymi wezwanie sądu do uzupełnienia braków, postanowienia i decyzje innych organów (dokumenty są wymagane jeżeli uzyskanie danych nie wynika wprost z przepisów prawa)
  • pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  • dowód osobisty

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych osobowych - 31,00 zł. Opłatę należy wpłacić na rachunek: Urząd Miejski Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 6 Wydział Dochodów Budżetowych - Bank Pekao SA Oddział/Bielsko-Biała - Nr 72 1240 4142 1111 0000 4828 2239
 
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17,00 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego /parter budynku przy Placu Ratuszowym 6/ lub przelać na konto : Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 6, Wydział Dochodów Budżetowych, Bank PEKAO SA Oddział Bielsko-Biała, nr 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze

Wniosek o udostępnienie danych