Udostępnienie spisu wyborców

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Udostępnienie spisu wyborców

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

Udostępnianie spisu wyborców następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Formularze

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców