Udostępnienie spisu wyborców

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Udostępnienie spisu wyborców

W okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 5 dnia przed dniem wyborów każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek o udzielenie informacji, czy został w spisie ujęty.

Wniosek, opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, składa się w formie papierowej w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony.

Udostępnianie informacji następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana przez Prezydenta Miasta na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.