Unieważnienie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021  r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Unieważnienie dowodu osobistego

Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.

Zgłoszenie

Zgłoszenia dokonuje posiadacz dowodu osobistego. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. W przypadku posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun lub kurator. Zgłoszenia można dokonać przez pełnomocnika.

Wymagane dokumenty:

-  formularz zgłoszenia nieuprawionego wykorzystania danych osobowych (do zgłoszenia można załączyć dokument uprawdopodobniający podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych),

- pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik (w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego - do zgłoszenia należy dołączyć dokument elektroniczny zawierający pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa),

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Opłata

Nie pobiera się opłaty.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Link do usługi umożliwiającej rezerwację wizyty: https://bezkolejki.eu/bb3/Reservation

Formularze

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych