Unieważnienie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020  r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Unieważnienie dowodu osobistego

W przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia dochodzeń albo wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, albo wydania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, posiadacz dowodu osobistego może zgłosić ten fakt w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.

Zgłoszenie

Zgłoszenia dokonuje posiadacz dowodu osobistego. Zgłoszenia dokonuje się osobiście w organie dowolnej gminy lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.  W przypadku posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. Zgłoszenia można dokonać przez pełnomocnika.

Wymagane dokumenty:

-  formularz zgłoszenia nieuprawionego wykorzystania danych osobowych,

- dokument potwierdzający złożenie organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzająca naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego (w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego - do zgłoszenia należy dołączyć dokument w formie elektronicznej, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu),

- pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik (w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego - do zgłoszenia należy dołączyć dokument elektroniczny zawierający pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa).

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Opłata

Nie pobiera się opłaty.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Link do usługi umożliwiającej rezerwację wizyty: https://bezkolejki.eu/bb3/Reservation

Formularze

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych