Warunki nadawania numeru PESEL

 

Warunki nadawania numeru PESEL

Od 16 marca 2022 r. trwa nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wnioski o nadanie numeru PESEL dla w/w osób są przyjmowane:

  • ­    w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (pl. Ratuszowy 6, I piętro, pokój 102).

 

Tryb wnioskowania o nadanie numeru PESEL

Wniosek o nadanie numeru PESEL składa się w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. dziecka) wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Złożenie wniosku wymaga obecności dziecka dla którego zostanie nadany numer PESEL.
Przy składaniu wniosku pobiera się odciski palców osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. Wymóg pobrania odcisków palców nie dotyczy osoby:

  • która nie ukończyła 12. roku życia;
  • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
  • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL można także zgłosić swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzić profil zaufany.

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;
Fotografia osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (wymogi takie same jak do polskiego dowodu osobistego) tj.:
Do wniosku załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. 
Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice (wymóg ten nie dotyczy: osób, które nie ukończyły 5 roku życia oraz osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osób, których stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tego wymogu). 
Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

Dokumenty potwierdzające tożsamość tj. dokument podróży (np. paszport), Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (mogą to być dokumenty unieważnione jeżeli tylko pozwalają potwierdzić tożsamość). W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia można również przedłożyć dokument potwierdzający urodzenie.
W przypadku osoby, która nie posiada w/w dokumentów potwierdzenie tożsamości odbywa się na podstawie oświadczenia tej osoby, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Odmowa nadania numeru PESEL

Organ gminy odmawia nadania numeru PESEL w przypadku:
Gdy fotografia załączona do wniosku nie spełnia wyżej wymienionych wymogów;
Nie zostały pobrane odciski palców od osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (z wyjątkiem osób, od których nie zachodzi obowiązek pobrania odcisków);
W przypadku, gdy potwierdzenie danych osoby odbyło się na podstawie oświadczenia tej osoby, a organ ustalił, że osoba ta posiada dokument stanowiący podstawę do przekroczenia granicy. 
Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie.

 

wniosek o PESEL dla RUS

wniosek o PESEL dla UKR