Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

" "

Miasto Bielsko-Biała realizuje projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.:”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Projekt jest realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020,
w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie pandemii COVID 19.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie

Zadania projektowe obejmują m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, miejsc kwarantanny dla regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Wartość unijnego projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w całej Polsce opiewa na 130 mln zł.

Wartość projektu dla Miasta Bielska-Białej wynosi 426 100 zł (w tym: ok. 359 117 zł - środki europejskie, ok. 66 982, zł dofinansowanie ze środków budżetu państwa).