Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

popcSfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem REACT-EU

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Całkowita wartość projektu: 51 000 zł

Wartość dofinansowania: 51 000 zł

Termin realizacji: do 28. 01. 2023 r.

Zakres projektu: Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (komputer stacjonarny, laptop lub tablet), który przekazany zostanie dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR. 

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y. Do udziału w programie zakwalifikowanych zostało 21 uczniów z bielskich szkół.