Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK)

 

KKK (Karta Kwalifikacji Kierowcy) – dokument potwierdzający uprawnienie do kierowania zawodowo pojazdem kat. C,CE,D,DE dla osób posiadających ważne zagraniczne prawo jazdy, ale nie spełniających warunku zamieszkania na terenie Polski.

Aby uzyskać KKK potrzebny jest PKZ.

PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego) jest to indywidualny numer każdego kierowcy zawodowego. Jest on potrzebny do rozpoczęcia kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy,
 • jedna aktualna, wyraźna i kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę z pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kopia karty kwalifikacji kierowcy potwierdzającej ukończenie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
 • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • oświadczenie o wykonywaniu przewozu na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie RP (dla uzyskania szkolenia okresowego) lub oświadczenie o zamiarze wykonywania przewozu (dla uzyskania  kwalifikacji)
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy.
 • kopia prawa jazdy

Do wglądu:

 • dokument tożsamości (paszport, karta pobytu)
 • prawo jazdy,
 • oryginał karty kwalifikacji kierowcy , zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

 • opłata za blankiet karty kwalifikacji kierowcy: 150 zł

Wpłatę można dokonać:

 • w kasach głównych Urzędu,
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

 nr rachunku: 88 1020 2313 0000 3802 1094 7663

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Inne informacje:

 • Wniosek należy złożyć osobiście.
 • Druk wniosku o wydanie/wymianę/wtórnik karty kwalifikacji kierowcy do pobrania w dowolnej siedzibie wydziału komunikacji.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę e-Urząd

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów
i wyjaśnień.