Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca:
Posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość
Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej
Posiada poświadczenie TDT co do zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
Zatrudnia diagnostów posiadających uprawnienia zgodne z zakresem wykonywanych badań technicznych przez stację.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni po złożeniu kompletnego wniosku.

Opłaty:

  • Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej - 412,00 zł
  • Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego rozszerzenie zakresu działalności Stacji Kontroli Pojazdów - 206,00 zł
  • Decyzja o skreśleniu z rejestru działalności regulowanej (np. w przypadku zaprzestania działalności) - 10,00 zł
  • Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zmianę danych zawartych w rejestrze - 17,00 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Starosta (prezydent miasta) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

  • złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niezgodnie ze stanem faktycznym
  • nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez Prezydenta terminie
  • rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

 

Wniosek o wpis do ewidencji