Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Uwaga:

W stosunku do kierowcy pojazdu uprzywilejowanego ochotniczej straży pożarnej, zespołu ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego warunek ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.

Dla osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

Do wglądu:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Wymiana zaświadczenia wydanego w trybie określonym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym na zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • kopia zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • kopia ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania z art. 122 ust. 2 - Prawo o ruchu drogowym lub ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania z art. 124 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym lub ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Termin załatwienia sprawy:

Do 2 dni.

Opłaty:

 • opłata za zezwolenie: 50,00 zł

Wpłatę można dokonać:

 • w kasach głównych Urzędu,
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

 nr rachunku: 88 1020 2313 0000 3802 1094 7663

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Inne informacje:

 •  
 • Wniosek należy złożyć osobiście.
 • Druk wniosku o wydanie zezwolenia do pobrania w dowolnej siedzibie wydziału komunikacji.
 • Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,
 • uzyskała orzeczenie:
 • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:

 • A1, A2 i A,
 • B1, B i B+E,
 • C1, C1+E, C, C+E,
 • D1, D1+E, D i D+E.

Zezwolenie wydawane jest na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.