Wydział Edukacji i Sportu

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

​​​​​​Zakres zadań

 1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik, którego zastępuje Zastępca Naczelnika. 
 2. Do zakresu działania Wydziału Edukacji i Sportu należy w szczególności:

EDUKACJA

 • organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto;
 • nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych oraz administracyjnych, o których mowa w art. 57 ustawy Prawo oświatowe;
 • ustalanie planu sieci przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz jego aktualizacja;
 • organizacja roku szkolnego przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, jego korekta i kontrola realizacji;
 • analiza, weryfikacja i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • inspekcja przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • ocena pracy dyrektorów w zakresie zadań i nadzoru organu prowadzącego;
 • nadzór nad systemem kontroli zarządczej oraz koordynacja kontroli zarządczej w placówkach oświatowych;
 • kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki;
 • prowadzenie spraw dotyczących kadry kierowniczej i nauczycieli;
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 • sporządzanie oraz analiza sprawozdań i zestawień dotyczących realizacji zadań oświatowych;
 • prowadzenie spraw związanych z bazą danych Systemu Informacji Oświatowej;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu uczniów;
 • prowadzenie spraw związanych z kształceniem specjalnym;
 • prowadzenie spraw związanych z kształceniem pracowników młodocianych;
 • prowadzenie spraw związanych z systemem stypendialnym dla uzdolnionych uczniów;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych oraz wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej;
 • prowadzenie spraw związanych z porozumieniami z innymi jednostkami samorządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz systemu edukacji;

SPORT

 • organizacja i współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
 • współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z konkursami ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w zakresie kultury fizycznej i turystyki;
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i przyznawaniem nagród, wyróżnień i stypendiów za osiągnięcia sportowe;
 • prowadzenie spraw dotyczących decyzji zezwalających na organizację masowych imprez sportowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu turystyki, rekreacji i sportu;
 • prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne w zakresie zadań związanych z określaniem sezonu kąpielowego
  oraz tworzeniem, prowadzeniem i aktualizacją ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;

 

Przy pomocy Wydziału sprawowany jest nadzór nad działalnością Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon
Naczelnik wydziału Janusz Kaps 204 - CUW 33 4992 354
Zastępca Naczelnika wydziału Jacek Broda 323 33 4701 269
Edukacja - sekretariat     33 4992 354
Stanowisko ds. szkół ponadpodstawowych   203 - CUW 33 4992325, -355
Stanowisko ds. szkół podstawowych   201 - CUW 33 4992324, -349
Stanowisko ds. przedszkoli   216 - CUW 33 4992326
Stanowisko ds. placówek specjalnych   202 - CUW 33 4992327
Stanowisko ds. placówek niepublicznych i Systemu Informacji Oświatowej   301 - CUW 33 4992305
Stanowisko ds. inspekcyjno-instruktażowych   202 - CUW 33 4992365
Stanowisko ds. kadr dyrektorów placówek oświatowych   218 - CUW 33 4992323
Stanowisko ds. wsparcia miejskiego systemu oświaty   211 - CUW 33 4992302
Sport      
Stanowisko ds. finansów   323 33 4971 565
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami turystycznymi   323 33 4971 564
Stanowisko ds. współpracy z klubami sportowymi   323 33 4971 714
Lokalizacja
ul. Akademii Umiejętności 1a (pok. 102, 201-204, 206, 211, 218, 301, 306) - EDUKACJA oraz Plac Ratuszowy 6 (III piętro, pok. 323) - SPORT
Godziny pracy
poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30, czwartek: 7.30 - 18.00, piątek: 7.30 - 13.00
Telefon
33 4992 354 oraz 33 4971 564
FAX
33 4992 323